در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

برخی از آماره‌های توصیفی مربوط به بازده مازاد روزانه 192 شرکت را خلاصه کرده است. این جدول بر اساس دو بعد ارائه شده است. لذا آماره‌های مربوط به بازده مازاد شرکت‌ها نظیر تعداد مشاهدات، میانگین بازدهی، انحراف معیار بازدهی، چولگی بازدهی و کشیدگی بازدهی برای چندک‌های مختلف نظیر صدک 0.25، صدک 0.50 یا میانه، چارک 0.75، و همچنین برای دامنه حداقل، میانگین و حداکثر، ارائه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، انحراف معیار بازدهی (معیار ریسک) با حرکت از صدک 0.25 به صدک 0.75 افزایش می‌یابد و نهایتاً برای کل مشاهدات به حداکثر مقدار خود (0.0261) می‌رسد. افزایش انحراف معیار نشان می‌دهد که ریسک سهام در بین توزیع متفاوت است.