سریناواسان و دیگران در سال 2011 نشان دادند که رابطه خریدار-عرضه کننده دارای تأثیر مثبت روی عملکرد زنجیره تأمین می‌باشد (Srinivasan et al, 2011).

سیاست موجودی، روی عملکرد زنجیره تأمین تأثیر مثبت دارد (Lau et al, 2008).

حمایت کارکنان و مدیریت، روی عملکرد زنجیره تأثیر مثبت دارد (Gowen, Tallon. 2003).

IT می‌تواند به بهبود عملکرد زنجیره تأمین کمک کند (Chen et al, 2008 و Saxena, Wadhwa. 2009 )

اشتراک اطلاعات دارای تأثیر مثبت روی عملکرد زنجیره تأمین است (Tiedemann et al, 2009).

تکنولوژی اطلاعات روی عملکرد زنجیره تأمین دارای تأثیر مثبت است (Wu et al, 2006  و McLaughlin et al, 2003 و Adetayo et al, 1999).

مشخص بودن تقاضا، دارای تأثیر مثبت روی عملکرد زنجیره تأمین است (Thron, 2006).

صداقت و نوآوری موجب بهبود عملکرد زنجیره تأمین هستند(Photis et al, 2009).

نوآوری موجب بهبود عملکرد زنجیره تأمین می‌شود (Calantone et al., 2002 ;Deshpande and Farley, 2004).

ERP روی عملکرد زنجیره تأمین دارای تأثیر مثبت است(Yang, Su. 2009).

اشتراک اطلاعات و همکاری در زنجیره تأمین، دارای تأثیر مثبت روی عملکرد زنجیره تأمین هستند(Kemppainen and Vepsalainen, 2003).

RFID یک توانمندساز عملکرد زنجیره تأمین می‌باشد(Sanghyun Kim, Gary Garrison, 2010).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

سریناواسان و دیگران در سال 2011 نشان دادند که رابطه خریدار-عرضه کننده دارای تاثیر مثبت روی عملکرد زنجیره تامین می باشد. (Srinivasan et al, 2011).

با توجه به این موراد میتوان استنباط کرد که توانمندسازها دارای تاثیر روی عملکرد زنجیره تامین می باشند.