در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

استفاده از سبد معیار  در تابع مطلوبیت بدین معناست که رفتار سرمایه‌گذار بر روی عملکرد گذشته سرمایه‌گذار شرطی شده است. این رفتار وابسته به الگو (رژیم) پیشنهاد می‌کند که رابطه‌ای با تئوری چشم‌انداز وجود دارد. لذا در این تحقیق ابتدا به‌منظور آزمون فرضیه­ اول، ابتدا آماره‌های توصیفی ریسک در طول دامنه توزیع بررسی می‌شود و سپس به‌منظور آزمون فرضیه دوم با پیروی از بار و اسکولز (Buar and Schulze, 2010) مدل رگرسیون چارکی

برگزار میشود