در سال 1946، وون نیومن و مورگنسترن (VNM)[4] این رویکرد را برای تئوری سرمایه‌گذاری به کار گرفتند. با صرف‌نظر‌کردن از جزئیات تکنیکی عدم اطمینان، در اینجا منطق ریسک‌گریزی به‌طور شهودی بیان می‌شود. (بادی، کین و مارکوس، 2010، ص 207-204). مطابق با این شکل، افراد نرخ‌ کاهشی متفاوت در مطلوبیت نهایی ثروت خود دارند. آنچه ثابت است این اصل است که افزایش مطلوبیت هر ریال با افزایش ثروت کاهش می‌یابد. به توابعی که ویژگی کاهش ارزش هر ریال با افزایش ثروت دارند، توابع مقعر می‌گویند (بودی، کین و مارکوس، 2008) در هر حال، زمان زیادی از ارائه تئوری مطلوبیت سنتی توسط وون نیومن و مورگنسترن نگذشته بود که سوالاتی در مورد سودمندی آن به عنوان مدل توصیفی انتخاب تحت عدم اطمینان به وجود آمد. آلیس Allais,1953)) و السبرگ (Ellsberg ,1961) از اولین کسانی بودند که تئوری مطلوبیت سنتی را به چالش کشیدند. بنابراین، تأثیر گذارترین مدل انتخاب تحت عدم اطمینان، یعنی تئوری چشم‌انداز کانمن و تورسکی (Kahneman and Tversky, 1979) بنیان نهاده شد. حتی در مواردی که تئوری مطلوبیت سنتی نقض می‌شود، تئوری چشم‌انداز انتخاب افراد را به درستی پیش‌بینی می‌کند. تئوری چشم‌انداز توصیف سرمایه‌گذاران عقلایی ریسک‌گریز را در تئوری مالی استاندارد تعدیل می‌کند. شکل (2-4) و نمایه (الف)، توصیف سنتی از سرمایه‌گذار ریسک‌گریز را توضیح می‌دهد. ثروت بیشتر، رضایت یا مطلوبیت بیشتری فراهم می‌کند، اما با نرخی کاهشی (با ثروتمند‌شدن فرد، منحنی تخت می‌شود). این موضوع از ریسک‌گریزی حاصل می‌شود: یعنی افزایش مطلوبیت ناشی از 1,000 ریال سود، کمتر از کاهش مطلوبیت ناشی از 1,000 ریال زیان است. بنابراین، سرمایه‌گذاران چشم‌اندازهای ریسکی بدون صرف ریسک را رد خواهند کرد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

[1]. این مطلوبیت از یک نظر به موردی شباهت دارد که در آن فرد سطح رضایتی به سبدهای سرمایه‌گذاری با ویژگی‌های ریسک و بازده مشخص نسبت می‌دهد. در هر حال‌، در اینجا تابع مطلوبیت به رضایت سرمایه‌گذاری حاصل از انتخاب جایگزین‌های سبد سرمایه‌گذاری اشاره نمی‌کند، بلکه به رفاه ذهنی اشاره می‌کند که از سطوح مختلف ثروت حاصل می‌شود.

[

[3]. اگر ارزش مطلوبیت، [Ln(R)]، را با عایدی دلار (R) جایگزین کنیم و مطلوبیت مورد انتظار بازی (به جای ارزش دلاری مورد انتظار) را به‌دست آوریم، مطلوبیت مورد انتظار به‌صورت V(R) نشان داده می‌شود و برابر است با: