دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات گیلان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A)

 

عنوان:

بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

 

استاد راهنما :

دکتر علی اکبر اربابیان

سال تحصیلی 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مطالب                                                                                                               شماره صفحه

چکیده. 1

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مساله. 3

1-3 اهمیت موضوع تحقیق.. 5

1-4  اهداف تحقیق.. 6

1-5 سوالات تحقیق.. 6

1-6 فرضیه های تحقیق.. 6

1-7  مدل تحقیق.. 7

1-8 متغیرها و واژه های کلیدی.. 7

1-9 حدود مطالعاتی.. 12

1-9-1 قلمرو  مکانی تحقیق.. 12

1-9-2 قلمرو زمانی تحقیق.. 12

1-9-3 قلمرو موضوعی تحقیق.. 12

 

فصل دوم: مرور ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه. 15

2-2 مبانی نظری تحقیق.. 15

2-2-1 تعریف اخلاق.. 15

2-2-1-1 تعاریف و دیدگاه بزرگان از اخلاق.. 16

2-2-1-2 اهمیت اخلاق.. 16

2-2-1-3  انواع اخلاق.. 17

2-2-2 اخلاق حرفه ای.. 17

2-2-2-1 مفهوم اخلاق حرفه‌ای.. 18

2-2-2-2 ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای.. 18

2-2-2-3 ویژگی‌های افراد دارای اخلاق حرفه‌ای.. 19

2-2-2-4  نظام‌های عمده اخلاق حرفه ای.. 20

2-2-2-5 عوامل پایه‌ای و اساسی در اخلاق حرفه ای از دیدگاه زیونتس…. 21

2-2-2-6 ضرورت ترویج اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات… 22

2-2-2-7 آموزش‌های لازم در خصوص ترویج اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات… 23

2-2-2-8 وظایف مدیران در اخلاقی کردن سازمان‌ها 23

2-2-2-9 ضمانت اجرای رعایت قواعد اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات… 24

2-2-2-10 مهمترین ضرورت اجرای قوانین در خصوص رعایت قواعد اخلاقی.. 24

2-2-2-11 مشکلات و موانع اخلاق حرفه‌ای.. 25

2-2-2-12 عوامل تأثیرگذار بر اخلاق حرفه‌ای از نظر پنیو. 25

2-2-2-13 موانع رشد اخلاق حرفه‌ای در سازمانها ، موسسات و محیط های کسب وکار. 26

2-3 اخلاق حرفه ای در حسابداری.. 29

2-4 سبک های رهبری.. 31

2-4-1 تعاریف رهبری.. 31

2-4-2 ویژگیهای شخصیتی رهبر. 31

2-4-3 مدلهای رهبری.. 32

2-4-4 نظریات موقعیتی و اقتضایی.. 34

2-4-4-1 نظریه مسیر- هدف… 34

2-4-4-2 دوره (سیکل) زندگی.. 34

2-4-4- 3 نظریه جایگزینی رهبری.. 35

2-4-4-4 نظریه اسنادی رهبری.. 35

2-4-4- 5 نظریه رهبری فره مند.. 36

2-4-4-6  نظریه رهبری ممتاز. 37

2-4-4-7 رهبری تیمی.. 37

2-4-4-8  رهبری خدمتگزار. 38

2-4-4-9 رهبری تحول آفرین.. 38

2-4-5 سبک های نوین رهبری مالی.. 38

2-4-5-1-سیستم کنترل کیفیت در موسسه های حسابرسی.. 39

2-4-5-2-تعریف مدیریت بر مبنای فعالیت… 40

2-4-5-3-هزینه یابی بر مبنای فعالیت… 40

2-4-5-4-سیستم مدیریت هزینه. 42

2-4-5-5-حسابداری سنجش مسئولیت… 43

2-4-5-6-مدیریت به موقع موجودی.. 44

2-5 پیشینه تحقیق.. 45

2-5-1 مطالعات انجام شده در جهان.. 45

2-5-2 مطالعات انجام شده در ایران.. 47

2-6 خلاصه فصل.. 50

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1  مقدمه. 53

3-2 بررسی نوع پژوهش…. 53

3-3 روش پژوهش…. 53

3-4 متغیرهای پژوهش…. 54

3-5  جامعه و نمونه آماری.. 55

3-6 روشهای جمع‌آوری اطلاعات… 57

3-7  تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 59

3-8  روش های تجزیه و تحلیل آماری.. 60

3-8-1 آزمون t استیودنت برای بررسی وضعیت متغیرها 61

3-8-2 تحلیل همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS 19. 61

3-8-3  تحلیل رگرسیون با نرم افزار SPSS 19. 62

3-8-4  تحلیل مدل معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL.. 65

3-9 خلاصه فصل.. 68

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1 مقدمه. 72

4-2 آمار توصیفی.. 72

4-3 آمار استنباطی.. 72

4-3-1 نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه اول.. 73

4-3-1-1  آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش…. 73

4-3-1-2 آمار استنباطی مربوط به پرسشنامه اول.. 73

4-3-2 نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه دوم. 74

4-3-2-1 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش (پرسشنامه دوم). 74

4-3-2-2 بررسی نرمال بودن توزیع داده ها 75

4-3-2-3  بررسی فرضیه اول: 76

4-3-2-4  بررسی فرضیه دوم: 77

4-3-2-5  بررسی فرضیه سوم: 78

4-3-2-6  بررسی فرضیه چهارم: 79

4-3-2-7  نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون.. 79

4-4 برآورد و آزمون مدل های پژوهش…. 82

4-4-1  سنجش مدل اندازه گیری ارزشهای فردی………………………………………………………………………………………………………83

4-4-2  سنجش مدل اندازه گیری الزامات قانونی……………………………………………………………………………………………………….85

4-4-3  سنجش مدل اندازه گیری مسئولیت پذیری……………………………………………………………………………………………………..86

4-4-4  سنجش مدل اندازه گیری رازداری و بیطرفی………………………………………………………………………………………………….88

4-4-5 آزمون مدل ساختاری پژوهش (مدل کامل) ……………………………………………………………………………………………………90

4-5 خلاصه فصل.. 92

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1  مقدمه. 95

5-2 بررسی توصیفی نتایج پژوهش…. 95

5-2-1 نتایج حاصل از بررسی متغیرهای پژوهش (پرسشنامه اول). 95

5-2-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیات پژوهش (پرسشنامه دوم). 96

5-2-2-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول.. 97

5-2-2-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم. 97

5-2-2-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه سوم. 97

5-2-2-4 نتایج حاصل از بررسی فرضیه چهارم. 97

5-2-2-5 نتایج حاصل از بررسی فرضیه اصلی.. 98

5-2-2-6 نتایج حاصل از برازش مدلهای پژوهش…. 98

5-3 توجه به سایر پژوهش­ها 99

5-4 محدودیت­های پژوهش…. 101

5-5 پیشنهادهای پژوهش…. 101

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی.. 101

5-5-2  پیشنهاد برای پژوهش­های آتی.. 102

 

منابع.. 105

پیوست… 109

 

 

           فهرست جداول                                                                                                  شماره صفحه

جدول 1-1: مولفه های سبک رهبری ……………………………………………………………………………………………………….10

جدول 3-1: فرایند تعیین حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………57

جدول 3-2: نتایج آزمون پایایی پرسشنامه اول ……………………………………………………………………………………….. 60

جدول 3-3: نتایج آزمون پایایی پرسشنامه دوم ……………………………………………………………………………………….. 60

جدول 4-1: اطلاعات توصیفی آماری مربوط به پرسشنامه اول……………………………………………………………………..73

جدول 4-2: آزمون t تک نمونه………………………………………………………………………………………………………………..74

جدول 4-3: اطلاعات توصیفی آماری مربوط به پرسشنامه دوم……………………………………………………………………..75

جدول 4-4: آزمون کولموگروف اسمیرنف………………………………………………………………………………………………..76

جدول 4-5: نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه اول ……………………………………………………………….77

جدول 4-6: نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه دوم ……………………………………………………………….77

جدول 4-7: نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه سوم……………………………………………………………….78

جدول 4-8: نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه چهارم…………………………………………………………….79

جدول 4-9: تحلیل آنوا…………………………………………………………………………………………………………………………..80

جدول 4-10: ضرایب رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………….80

جدول 4-11: معادله رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………81

جدول 4-12 :شاخص های برازش مدل اندازه گیری ارزش های فردی……………………………………………………….83

جدول 4-13 :شاخص های برازش مدل اندازه گیری مستولیت پذیری…………………………………………………………86

جدول 4-14 :شاخص های برازش مدل اندازه گیری رازداری و بیطرفی……………………………………………………….88

جدول 4-12 :شاخص های برازش مدل کامل پژوهش………………………………………………………………………………..91

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال و نمودارها                                                                                    شماره صفحه

نمودار 1-1: مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………7

شکل 4-1 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل ارزش های فردی در حالت استاندارد………………………………..84

شکل 4-2 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل ارزش های فردی در حالت معناداری………………………………..84

شکل 4-3 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل الزامات قانونی در حالت استاندارد…………………………………..85

شکل 4-4 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل الزامات قانونی در حالت معناداری……………………………………86

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

شکل 4-5 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل مسئولیت پذیری در حالت استاندارد………………………………..87

دسته بندی : حسابداری

پاسخ دهید