دانشگاه علوم اقتصادی

دانشکده علوم مالی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری تحت عنوان

موازنه انعطاف­پذیری ،کارآیی  و نحوه عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تحولات سریع و پویایی بازارهای رقابتی ضرورت تحقیقات و نوآوری را برای سازمانها بیش از گذشته کرده است. سازمانها برای حفظ بقا به سودآوری نیز نیاز دارند.انعطاف پذیری مقدمه تحقیقات و کارایی لازمه سودآوری است . با توجه به محدود بودن منابع سازمان ها کارایی و انعطاف پذیری بر سر تخصیص منابع کمیاب با یکدیگر به رقابت می پردازند. این مطالعه به بررسی موازنه بین کارایی و انعطاف پذیری می پردازد و  چگونگی مصرف منابع و اثر آن بر عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار می دهد .داده های  مربوط به این مطالعه از اطلاعات 40 شرکت عضو بورس طی سالهای( 1389-1388) جمع آوری وبااستفاده ازنرم افزار   spssمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.نتایج تحلیل آماری نشان می دهد که کارایی و انعطاف پذیری با عملکرد رابطه خطی معنی دار دارند و متغیرهای انعطاف پذیری و متغیر کارایی در مجموع 85% تغییرات عملکرد را تبیین می نماید. البته در میان متغیرها موجودی کالا بیشترین تاثیر و هزینه تحقیق و توسعه بر عملکرد بی تاثیر است. بررسی روابط غیر خطی به شکل رابطه درجه دو سهمی نشان می دهدکه کارایی و انعطاف پذیری با عملکرد ارتباط معنی دار دارند.نتیجه کلی اینست که انعطاف پذیری همانند کارایی فقط در یک دامنه مشخص تاثیر مثبت بر عملکرد دارد  و در ورای این دامنه هزینه نگهداری انعطاف پذیری بر منفعت آن چیره می شود .

واژگان کلیدی :انعطاف پذیری ، کارایی،عملکرد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

1-2 تشریح و بیان مساله. 2

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 3

1-4 فرضیه های تحقیق.. 4

1 -5 اهداف تحقیق.. 4

1-6 استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه. 5

1-7 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق.. 5

1-8 ارزش افزوده علمی تحقیق.. 5

1-9 روش تحقیق.. 5

1-10  ابزار گردآوری اطلاعات و روش تجزیه تحلیل.. 6

1-11 جامعه و نمونه آماری.. 6

1-12 دوره زمانی تحقیق.. 7

1-13 تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی.. 7

1-14 خلاصه فصل و ساختار تحقیق.. 7

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه. 12

2-2 تعاریف استراتژی.. 12

2-2-1مکاتب دهگانه استراتژی.. 13

2-2-2 دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV). 15

2-2-3 رویکرد ظرفیتهای پویا(DCA). 16

2-2-4 مقایسه رویکردها 17

2-3 منابع. 18

2-3-1 منابع مشهود. 18

2-3-2 منابع نامشهود. 19

2-3-3 ظرفیت های اختصاصی.. 20

2-4 کارایی.. 22

2-5 اثربخشی.. 22

2-5-1 رویکرد های سنتی  برای سنجش اثر بخشی.. 23

2-5-2 رویکرد های نوین  برای سنجش اثر بخشی.. 24

2-6 عملکرد. 24

2-7 انعطاف پذیری سازمانی.. 26

2-8 انعطاف پذیری ،کارایی و رابطه ی آن ها با عملکرد. 29

2-9 انعطاف پذیری در مقابل کارایی.. 30

2-10 ارتباط انعطاف پذیری و عدم اطمینان.. 32

2-11 پیشینه تحقیق.. 32

2-11-1 تحقیقات خارجی.. 33

2-11-2 تحقیقات داخلی.. 35

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه. 38

3-2 روش تحقیق.. 38

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

3-3 بیان مساله و سوالات تحقیق.. 38

3-4 فرضیه های تحقیق.. 39

3-5 متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها 41

3-5-1 شاخص اندازه گیری متغیر مستقل. 41

3-5-2 شاخص های اندازه گیری متغیر وابسته 41

3-5-3 متغیرکنترلی. 41

3-6 مدل تحقیق.. 42

3-7 قلمرو تحقیق.. 42

3-8 جامعه و نمونه آماری.. 43

3-9 ابزار و نحوه گردآوری داده ها 44

3-10 آمار توصیفی.. 44

3-11 آزمون های پیش فرض رگرسیون.. 44

3-12 نرمال بودن توزیع جامعه. 44

3-13روشها و فنون آماری مورد استفاده. 45

3-13-1 تجزیه و تحلیل رگرسیون.. 45

3-13-1-1 آزمون خود همبستگی.. 47

3-13-1-2  آزمون همسانی واریانس ها 48

3-13-1-3  آزمون نرمال بودن پسماندها 48

3-13-2  همبستگی.. 49

3-13-2-1  ضریب همبستگی ( ) 49

3-13-2-2   آزمون معنی داری.. 50

3-13-2-3   ضریب تعیین( ) 50

3-14روش حداقل مربعات معمولی (OLS). 51

3-15 آزمون معنادار بودن رگرسیون.. 51

3-16 آزمون معنادار بودن ضرایب… 52

3-17  آزمون هم خطی 52

3-18  بررسی نرمال بودن خطاها 53

3-19 خلاصه فصل.. 53

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

4 -1-مقدمه. 55

4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 55

4-3 -برآورد خطی اثرات متغیر های پیش بین بر متغیر وابسته. 56

4-3-1  آزمون خود همبستگی (آزمون LM). 58

4-3-2 آزمون همخطی عامل تورم واریانس…. 60

4-3-3  آزمون نرمال بودن پسماندها 61

4-4 آزمون فرضیه اول.. 62

4-4-1 بررسی رابطه خطی بین هزینه بازاریابی و متغیر وابسته ROA. 62

4-4-2 بررسی رابطه خطی بین‌ سود انباشته ومتغیر وابسته ROA.. 62

4-4-3 بررسی رابطه خطی بین‌ موجودی کالا ومتغیر وابسته ROA.. 63

4-4-4 بررسی رابطه خطی بین‌ هزینه تحقیق و توسعه ومتغیر وابسته ROA.. 63

4-4-5‌ بررسی رابطه خطی بین‌ کارایی ومتغیر وابسته ROA.. 63

4-5 بررسی اثرات غیر خطی متغیر های مستقل بر متغیر وابسته تحقیق.. 64

4-6 آزمون فرضیه دوم. 64

4-6-1 بررسی اثرات غیر خطی متغیرهزینه بازاریابی  بر. 64

4-6-2 بررسی اثرات غیر خطی متغیر سود انباشته بر (ROA. 66

4-6-3 بررسی اثرات غیر خطی متغیر موجودی کالا بر (ROA. 68

4-6-4 بررسی اثرات غیر خطی متغیر مخارج تحقیق و توسعه بر (ROA. 70

4-6-5 بررسی اثرات غیر خطی متغیر کارایی بر (ROA. 72

4-7 خلاصه فصل. 74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 77

5-2 تفسیر نتایج تحقیق.. 77

5-3-محدودیتهای تحقیق.. 79

5-4-پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 80

5-5- خلاصه تحقیق.. 80

 

فهرست جداول و نمودارها

جدول4-1آمار توصیفی کلیه متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….56

جدول4-2 تحلیل واریانس برای بررسی برازش کلی مدل رگرسیونی برآورد خطی………………………………………………………57

جدول4-3 مقدار واریانس تشریح شده متغیر وابسته در مدل رگرسیونی………………………………………………………………………58

جدول4-4 ضرایب متغیر های مستقل وارد شده در مدل رگرسیونی به همراه معنی داری………………………………………….59

جدول4-5 تحلیل واریانس برای بررسی برازش کلی مدل رگرسیونی درج دوم ME……………………………………………………65

جدول4-6  ضرایب رگرسیونی درجه دوم اثرات مخارج بازار یابی بر ROA…………………………………………………………………..65

جدول4-7 تحلیل واریانس برای بررسی برازش کلی مدل رگرسیونی RE…………………………………………………………………….67

جدول4-8 ضرایب رگرسیونی درجه دوم اثرات سود انباشته بر ROA…………………………………………………………………………..67

جدول4-9 تحلیل واریانس برای بررسی برازش کلی مدل رگرسیونی موجودی کالا……………………………………………………..69

جدول4-10 ضرایب رگرسیونی درجه دوم اثرات موجودی کالا بر ROA………………………………………………………………………69

جدول4-11 تحلیل واریانس برای بررسی برازش کلی مدل رگرسیونی نقش مخارج تحقیق و توسعه…………………………71

جدول4-12 ضرایب رگرسیونی درجه دوم اثرات مخارج تحقیق و توسعه بر ROA………………………………………………………71

جدول4-13 تحلیل واریانس برای بررسی برازش کلی مدل رگرسیونی نقش کارایی……………………………………………………73

جدول4-14 ضرایب رگرسیونی درجه دوم اثرات کارایی بر ROA…………………………………………………………………………………73

جدول4-15 خلاصه آزمون فرضیات خطی و غیر خطی اثر متغیر های مستقل بر نرخ بازده داراییها (ROA)…………..74

جدول5-1 جدول نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..79

نمودار 4-1 خط رگرسیونی برازش یافته برای پیش بینی تغییرات متغیر وابسته تحقیق……………………………………………61

دسته بندی : حسابداری

پاسخ دهید