در ادامه به معرفی روانشناسانی مثل تورسکی[2]  و کانمن [3]، بوجود آورندگان “تئوری چشم‌انداز”[4] که مبنای فکری مالی رفتاری خرد را شکل داد، خواهیم پرداخت. آنها فرآیندهای ذهنی که مستقیما با تصمیم‌گیری در ارتباط است را تحت شرایط عدم اطمينان مورد بررسی قرار دادند. (میشل ام.پمپین، 2006)

تصمیم‌گیری تحت شرایط عدم اطمینان

از بین صدها تصمیمی که افراد روزانه با آن مواجه هستند، فقط برخي از آنها مشکل ساز است، زيرا  اولا در بسیاری ازموارد، تصمیم درست و یا روش انجام کار نسبتا روشن است و دیگر این که برخي تصمیمات از آن درجه اهمیتی که نیاز به دقت و توجه زیادی داشته باشد، برخوردار نیست. اما در مواردي، یا مسیرهای تصمیم چندگانه و مبهم است و یا اینکه پیامدهای تصمیم مهم است و لذا نیازمند صرف وقت و توجه است، به نحوی که باید به روشي سیستماتیک مورد تجزیه و تحلیل  قرار گیرد. (میشل ام.پمپین، 2006)

در عمل زمانی که فرد باید از بین چند گزينه ممکن، یکی را انتخاب كند، با این مشکل مواجه است كه پیامدهای نهايی هر انتخاب به عدم اطمینان هايی بستگی دارد که فقط آینده آن را روشن خواهد كرد. برای تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان رهنمودهای نسبتا پذیرفته شده ای وجود دارد که به آنها اشاره می‌شود:

1- ابتدا بايد فهرستی از تمام گزینه های ممکن به منظور جمع آوری اطلاعات، آزمایش و نحوه عمل تهیه كنيد.

2- لیستی از رویدادهای محتمل که ممکن است رخ دهد را تهیه كنيد.

3- اطلاعات و فرضیات مرتبط با انتخاب ها را تنظیم نمائید.

4- پیامدهای حاصل از راه­کارهای مختلف را درجه بندی کنید.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

5- احتمال وقوع هر رویداد ممکن را برآورد کنید.

اغلب مشاهده می‌شود افراد هنگام مواجه با عدم اطمینان، قادر نیستند یا تمایل ندارند تا مسایل را بطور سیستماتیک توصیف كنند، تمام داده‌های ضروری را ثبت نمایند و یا اینکه اطلاعات را برای ایجاد قواعد در تصمیم‌گیری‌ها ترکیب كنند. در عمل مشاهده می‌شود افراد غالبا در تلاش برای تعیین روش انجام کار سازگار با اهداف، از مسیرهای بیشتر ذهنی ( و کمتر عینی ) استفاده می‌کنند، لذا این پرسش مطرح می‌شود که در این فضا چگونه می‌توان تصمیم‌گیری درست را  مدل‌سازي كرد؟

رایفا[5]. هووارد رایفا نظریه پرداز تصمیم‌گیری در سال 1968 در کتاب خود، سه روش تحلیلی تصمیم را معرفی کرد که دیدگاه دقیقی را در مورد فرآیند تفکر افراد معرفی می‌کند.

1- تحلیل هنجاری[6] با حل منطقی مسئله (مورد نظر) سروکار دارد و ایده‌آلی را تعریف می‌کند که تصمیمات باید برای رسیدن به آن جهت‌گیری شود.