شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

مراجعه نمایید

 

ثقل

برای آزمون فرضیه سوم، شرکت‌های موجود در نمونه بر اساس سود یا زیان روزانه نسبت به قیمت پایانی روز قبل، به دو گروه برنده (سودده) و بازنده (زیان‌ده) طبقه‌بندی می‌شود. در ادامه برای هر طبقه، ابتدا رگرسیون خطی کلاسیک برآورد شده و معناداری ضرایب رگرسیون با استفاده از آماره t و سطح معناداری (P.value) مورد آزمون قرار می‌گیرد و با یکدیگر مقایسه می‌شود. سپس، با توجه به اینکه متغیرهای تحقیق (لگاریتم قیمت پایانی سهام و سود و زیان روزانه) نرمال نمی‌باشد، برای دو گروه برنده و بازده، روند غیرخطی داده‌ها به همراه ضریب تعیین ( ) برآورد و مقایسه می‌شود.

[1] Pseudo R-squared