الف) شاخص‌های شیوه کار و طرز کار شایسته:

 • اشتغال:
  1. کل نیروی کار بر حسب نوع اشتغال و قرارداد استخدام و منطقه که بر حسب جنسیت مشخص شده است
  2. تعداد کل و نرخ نیروی کار جدید استخدام شده و گردش نیروی کار بر حسب گروه سنی و جنسیت و منطقه.
  3. مزایای فراهم شده برای کارگران تمام وقت که برای کارگران پاره وقت وجود ندارد بر حسب مناطق اصلی عملیات.
  4. نرخ بازگشت به کار و نگهداری[1] بعد از بیکاری دوره بارداری[2] بر حسب جنسیت.
 • روابط نیروی کار و مدیریت:
  1. درصد نیروی کار تحت پوشش به‌وسیله توافق نامه‌های دسته جمعی داد و ستد.
  2. حداقل دوره خبر (تذکر، آگهی)[3] با در نظر گرفتن تغییرات عملیاتی با در نظر گرفتن اینکه آیا این مورد در موافقت نامه جمعی تعیین شده است یا نه.
 • ایمنی و سلامت حرفه‌ای:
  1. درصد نیروی کار نماینده در مدیریت مشارکتی رسمی (کمیته‌های بهداشت و سلامت رسمی که به نگهداری و توصیه برنامه‌های سلامت و بهداشت حرفه‌ای کمک می‌کنند).
  2. نرخ مصدومیت، بیماری‌های حرفه‌ای، روزهای از دست رفته و غیبت از کار، و تعداد کل فاجعه‌های مرتبط با نیروی کاربر حسب منطقه و بر حس جنسیت.
  3. برنامه‌های آموزشی، مشاوره‌ای، پیشگیرانه و کنترل ریسک برای کمک به نیروی کار، خانواده یا جامعه در مقابل بیماری‌های جدی.
  4. موضوعات ایمنی و سلامتی که در توافق‌های رسمی با اتحادیه‌های تجاری پوشش داده شده است.
 • آموزش و تحصیلات:
  1. متوسط ساعات آموزش در سال به ازای نیروی کار به ازای جنسیت و بر حسب طبقه نیروی کار.
  2. برنامه‌های مدیریت مهارت و یادگیری مادام‌العمر که از بکار آمدن مستمر نیروی کار حمایت کند و به آن‌ها کمک کند تا دوران خدمت خود را مدیریت کنند.
 • تنوع و فرصت برابر:
  1. ترکیب هیئت حاکمه و تفکیک نیروی کار بر حسب طبقه نیروی کار بر طبق جنسیت، گروه سنی، عضویت گروه اقلیت و دیگر شاخص‌های تنوع.
 • حق‌الزحمه یکسان برای مردان و زنان:
  1. نسبت حق‌الزحمه و دستمزد پایه زنان به مردان بر حسب طبقه نیروی کار، بر حسب مناطق عملیاتی اصلی

ب) شاخص‌های عملکرد حقوق انسانی:

 • فعالیت‌های سرمایه گذاری و تهیه:
  1. درصد و تعداد کل توافق‌های سرمایه گذاری اصلی که شامل حقوق انسانی می‌شود.
  2. درصد عرضه کنندگان، پیمانکاران و دیگر همکاران اصلی که تحت غربالگری حقوق انسانی قرار گرفته‌اند و کارهای صورت گرفته در این زمینه.
  3. کل ساعات آموزش کارمندان در سیاست‌ها و شیوه‌های مربوط به حقوق انسانی که مربوط به عملیات هستند، شامل درصد کارکنان آموزش دیده.
 • عدم تبعیض:
  1. تعداد کل وقایع مربوط به تبعیض و اقدامات اصلاحی انجام شده.
 • معافیت تجمع و دادوستدهای تجمعی:
  1. عملیات و عرضه کنندگان مشخصی که برای آن‌ها ممکن است اجرا کردن آزادی تجمع و دادوستدهای جمعی ممکن است نقض شود یا در معرض خطر زیادی باشد؛ و کارهایی که برای حمایت از این حقوق انجام شده است.
 • نیروی کار کودک:
  1. عملیات و عرضه کنندگان مشخص شده‌ای که آن‌ها دارای ریسک زیادی برای نیروی کار کودک هستند و سنجه‌هایی که برای مشارکت در حذف مؤثر نیروی کار کودک بکار برده می‌شود.
 • کار اجباری و تحمیلی:
  1. عملیات و عرضه کنندگان مشخص شده‌ای که دارای ریسک حادثه برای کار اجباری و تحمیلی هستند و سنجه‌هایی که برای حذف تمام انواع کار اجباری و تحمیلی بکار برده شده است.
 • جنبه‌های ایمنی:
  1. درصد کارکنان ایمنی آموزش دیده مرتبط با حقوق انسانی، در سیاست‌های سازمان و شیوه‌های سازمان، که مربوط به عملیات هستند.
 • حقوق ذاتی:
  1. تعداد کل حوادث تخطی و تجاوز که شامل حقوق ذاتی مردم بومی است و کارهای صورت گرفته.
 • ارزیابی:
  1. تعداد کل عملیاتی که در معرض بازبینی و بررسی تأثیرات حقوق انسانی قرار دارند.
 • بهبود:
  1. تعداد شکایت‌های مربوط به حقوق انسانی که با مکانیسم‌های رسمی مورد خطاب قرار داده شده و حل شده است.

ج) شاخص‌های عملکرد جامعه:

 • انجمن‌های محلی:
  1. درصد عملیات با برنامه‌های توسعه، ارزیابی تأثیر و تعامل با انجمن‌های محلی.
  2. عملیات با پتانسیل واقعی یا تأثیر منفی واقعی روی انجمن‌های محلی.
  3. سنجه‌های کاهشی و پیشگیرانه انجام شده در عملیات با پتانسیل واقعی یا تأثیر منفی واقعی روی انجمن‌های محلی.
 • فساد:
  1. درصد و تعداد کل واحدهای سازمانی که برای ریسک فساد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.
  2. درصد کارکنانی که در برنامه‌ها و سیاست‌های ضد فساد سازمان آموزش دیده‌اند.
  3. کارهای صورت گرفته در هنگام بروز فساد.

  در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

  شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

  به سایت مرجع

  www.homatez.com

  مراجعه نمایید

   

  ثقل

 • سیاست عمومی:
  1. موضع سیاست عمومی و مشارکت در توسعه سیاست عمومی و اعمال نفوذ.
  2. کل ارزش مالی مشارکت در دعواهای سیاسی، سیاستمداران و نهادهای مرتبط بر حسب کشور.
 • رفتارهای ضد رقابتی:
  1. تعداد کل فعالیت‌های قانونی برای رفتارهای ضد رقابتی، ضد صداقت و فعالیت‌های انحصاری و نتیجه آن‌ها.
 • شکایت:
  1. ارزش کل جریمه مالی و تعداد کل تعهدات غیرمالی عدم تطابق با قوانین.

د) مسئولیت محصول:

 1. امنیت و سلامت مشتری:
  1. مراحل چرخه عمر که در آن‌ها تأثیرات سلامتی و امنیت محصولات و خدمات برای بهبود ارزیابی شده‌اند و درصد طبقات محصولات و خدمات اصلی که در معرض چنین فرآیندی قرار گرفته‌اند.
  2. تعداد کل تعهدات عدم تطابق با مقررات و کدهای اختیاری مرتبط با تأثیرات سلامتی و امنیت محصولات و خدمات در طول چرخه عمر بر حسب نوع خروجی‌ها.
 2. برچسب زنی محصولات و خدمات:
  1. نوع اطلاعات محصول و خدمت لازم به‌وسیله روش‌ها، و درصدی از محصولات و خدامت اصلی که در معرض این الزامات اطلاعاتی هستند.
  2. تعداد کل تعهدات عدم تطابق با مقررات و کدهای اختیاری مرتبط با برچسب زنی و اطلاعات محصول و خدمت، بر حسب نوع خروجی‌ها.
  3. فعالیت‌های مرتبط با رضایت مشتری، شامل نتایج پیمایش ارزیابی رضایت مشتری.
 3. ارتباطات بازاریابی:
  1. برنامه‌هایی که برای تبعیت از قوانین، استانداردها و کدهای داوطلبانه مرتبط با ارتباطات بازاریابی هستند؛ شامل تبلیغات، ارتقاء و ضمانت[4].
  2. تعداد کل وقایع عدم تطابق با مقررات و کدهای اختیاری مرتبط با ارتباطات بازاریابی؛ شامل تبلیغات، ترفیع و حمایت، بر حسب نوع خروجی.
 4. حفظ حریم خصوصی مشتریان