خلاصه پژوهش

 

پژوهش حاضر تحت عنوان “بررسی آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران با هدف بهبود و توسعه” در محدوده زمانی سال 1383 و در قلمرو مکانی حوزه ستادی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران صورت پذیرفته است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور و ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه می‌باشد تا در این راستا به حل مشکلات و ارتقای اثربخشی معاونت منابع انسانی یاری رسانده و از حادشدن مشکلات، کاهش بهره‌وری جلوگیری بعمل آورد.

آسیب‌ها بسیار متعدد و متنوع هستند و همه سطوح عملکردها، اهداف و رفتارها و ساختارهای سازمانی را درگیر اختلال می‌نمایند؛ از اینرو، مناسبترین تئوری و متدولوژی برای تجزیه و تحلیل و شناخت آسیب‌های سازمانی، مدل سه‌شاخگی است. این مدل از “عوامل رفتاری” (شامل: فرهنگ سازمانی، انگیزش و رضایت شغلی،‌رهبری، آموزش و بالندگی کارکنان، و امنیت شغلی)، “عوامل ساختاری” (شامل: ساختار سازمانی، بهبود روشها، سیستم مکانیزه اطلاعاتی، نظام پرداخت، گزینش و استخدام، انتصابات و ارتقای شغلی و ارزیابی عملکرد) و سرانجام “عوامل زمینه‌ای” (شامل: مشتری‌گرایی و پیمانکاران و مشاوران) تشکیل شده است.

با توجه به مدل و اهداف مورد نظر، پژوهش حاضر در صدد یافتن پاسخ به این پرسش بود که “عواملی که عملکرد معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران را تحت تأثیر قرار می‌دهد چیست؟” به همین منظور، چهار فرضیه ـ به شرح ـ مطرح گردید:

 • فرضیه اول: عوامل ساختاری بر عملکرد معاونت منابع انسانی برق تهران تأثیر دارد؟
 • فرضیه دوم: عوامل رفتاری بر عملکرد معاونت منابع انسانی برق تهران تأثیر دارد؟
 • فرضیه سوم: عوامل زمینه‌ای بر عملکرد معاونت منابع انسانی برق تهران تأثیر دارد؟
 • فرضیه چهارم: بین میزان تأثیر عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای بر عملکرد معاونت منابع انسانی برق تهران تفاوت وجود دارد.
 • در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

  شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

  به سایت مرجع

  www.homatez.com

  مراجعه نمایید

   

  ثقل

روش تحقیق حاضر، از آن جهت که به بررسی و شناسایی آسیب‌های سازمانی در شرایط موجود می‌پردازد، تحقیق توصیفی ـ پیمایشی بوده است و جامعه آماری نیز شامل کلیه کارکنانی که در حوزه ستادی شرکت برق منطقه‌ای تهران و در مشاغل مدیریتی، سرپرستی و کارشناسی ـ به تعداد 339 نفر ـ مشغول بکار هستند در نظر گرفته شد. از جامعه آماری مزبور، نمونه‌ای به حجم 100 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردید. در راستای اندازه‌گیری دقیق شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران، پرسشنامه‌ای آماده شد و از پاسخ‌دهندگان درخواست گردید، نقطه‌نظرات و دیدگاههای خود را نسبت به شرایط موجود شاخص‌ها براساس مقیاس پنج‌گزینه‌ای لیکرت اعلام دارند. برای بررسی اعتبار پرسشنامه از روش محاسبه ضریب “آلفای کرونباخ” استفاده شد. ضریب اشاره شده برای کل پرسشنامه ـ که شامل 40 سؤال بوده است ـ برابر 93/0 و برای هر یک از خرده مقیاس یا سؤالات (عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، و عوامل زمینه‌ای) به ترتیب 88/0، 87/0، و 74/0 محاسبه گردید.

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا داده‌های پژوهش از پرسشنامه‌ها استخراج و سپس با استفاده از کامپیوتر و از طریق نرم‌افزار آماری SPSS در بخش روشهای توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون آماری حاکی از آن است که تمامی فرضیات تحقیق در سطح 99% مورد تایید قرار می‌گیرند. به این ترتیب با استفاده جداول و نمودارهای حاصل از فصل چهارم، اولویت آســیب‌های هر یک از عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای و همچنیـن علل و ریشه هــر آسیب ـ باتوجه به نقطه‌نظر کل پاسخگویان ـ مورد شناسایی قرار گرفت. اولویت آسیب‌های هر یک از عوامل ـ به ترتیب گستردگی آسیب ـ به شرح زیر حاصل گردید:

الف –  عوامل ساختاری

 • گزینش و استخدام؛
 • انتصابات و ارتقای شغلی؛
 • ارزیابی عملکرد؛
 • سیستم پرداخت؛
 • ساختار سازمانی؛
 • بهبود روشها؛ و
 • سیستم مکانیزه اطلاعاتی.

پاسخ دهید