دانشگاه هرمزگان

دانشکده علوم و فنون دریایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بوم شناسی آبزیان

 

عنوان:

استفاده از کرم پرتار Perinereis nuntia در جیره غذایی مولدین میگوی سفید غربی Litopenaeus vannamei و بررسی رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس‌های محیطی در پست‌لارو تولیدی

 

استاد راهنما:

دکتر میرمسعود سجادی

 

اساتید مشاور:

دکتر ایمان سوری نژاد

مهندس سعید مسندانی

اسفند93

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مطالعه حاضر با هدف استفاده از کرم پرتار Perinereis nuntia در جیره غذایی مولدین میگوی سفید غربی Litopenaeus vannamei و بررسی زمان تخم‌ریزی و هماوری مولدین، رشد، بازماندگی و مقاومت پست‌لارو 15 روزه در برابر استرس‌های محیطی شوری، دما و فرمالین در مرکز آموزش و بازسازی ذخایر آبزیان کلاهی در استان هرمزگان انجام شد. 18 مولد ماده و 18 مولد نر در سه تیمار غذایی با سه تکرار به‌صورت تیمار یک شامل اسکوئید+ ملالیس+ جگر گاو، تیمار دو شامل اسکوئید+ ملالیس+ جگر گاو+ 8% کرم پرتار و تیمار سه شامل اسکوئید+ ملالیس+ جگر گاو+ 12% کرم پرتار قرار گرفتند. غذادهی روزانه در چهار نوبت در ساعات 6، 12، 18 و 24 تا زمان رسیدگی جنسی مولدین و تخم‌ریزی انجام شد. تعداد روز لازم برای رسیدن به رسیدگی جنسی، تعداد و درصد مولدین تخم‌ریزی کرده، تعداد تخم تولیدی، تعداد لارو تولیدی و شاخص‌های رشد لاروها (طول کل و وزن تر) محاسبه شد. جهت بررسی مقاومت لاروها در برابر استرس‌های شوری (10،20، 40 و 50 قسمت در هزار)، دما (10،20، 40 و 50 درجه سانتی گراد) و فرمالین (100 قسمت در میلیون)، لاروها به مدت 30 دقیقه در معرض استرس قرار گرفتند و پس از انتقال به آب تازه، میزان بازماندگی تیمارهای مختلف محاسبه گردید. بر‌اساس نتایج، به‌طور میانگین در تیمار سه پس از گذشت 9 روز از غذادهی، 12 عدد از مولدین ماده به مرحله چهار رسیدگی جنسی رسیدند. در تیمار دو، 9 عدد از مولدین ماده به طور میانگین 13 روز پس از شروع غذادهی آماده جفت‌گیری شدند. همچنین در تیمار یک به‌طور میانگین با گذشت 18 روز از غذادهی، 4 عدد از مولدین ماده مراحل رسیدگی جنسی را پشت‌سر گذاشتند و این تیمارها از لحاظ زمان تخم‌ریزی اختلاف معنی‌دار آماری داشتند (05/0>P ). بیشترین و کمترین میانگین تعداد تخم به‌ترتیب متعلق به تیمار سه (123622 عدد تخم) و تیمار یک (78350 عدد تخم) بود و اختلاف معنی‌داری بین تیمارها مشاهده شد (05/0>P ). همچنین در مراحل لاروی ناپلیوس و پست‌لاروی، تیمار سه بیشترین تعداد و بعد از آن تیمار دو و همچنین تیمار یک کمترین تعداد لارو تولیدی را داشتند و همه تیمارها نسبت به یکدیگر دارای اختلاف معنی‌داری بودند (05/0>P ). در بررسی شاخص‌های رشد لاروها، بیشترین و کمترین میانگین طولی و وزنی به‌ترتیب متعلق به تیمار سه و تیمار یک بوده و تیمارهای دو و سه نسبت به تیمار یک دارای اختلاف معنی‌داری بودند (05/0>P ). در مقاومت به استرس‌های محیطی در آزمایشات استرس شوری، دما و فرمالین، بیشترین بازماندگی به تیمار سه و کمترین بازماندگی به تیمار یک اختصاص داشت. با‌‌توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش می‌توان گفت که رشد گنادها، رسیدگی جنسی، سرعت تخم‌ریزی، کیفیت تخم‌ها و لاروهای تولیدی و مقاومت لاروها در برابر استرس‌های محیطی در مولدین میگوی سفید غربی که با 12% کرم پرتار در جیره تغذیه شده بودند نسبت به مولدین تغذیه شده با 8% از این کرم و مولدین شاهد افزایش می‌یابد.

کلمات کلیدی: میگوی سفید غربی Litopenaeus vannamei، کرم پرتار Perinereis nuntia، جیره غذایی، رشد، استرس‌های محیطی

 


پاسخ دهید

صفحه فهرست مطالب                                                                                                            
1 فصل اول
1 مقدمه و کلیات
1 1-1  مقدمه
5 1-1-1 اهداف و فرضیات