پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

پژوهشکده‌ی علوم

 

بررسی اثر نانو ذرات خاک‌رس بر خواص پلی اتیلن اتصال عرضی شده

 

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی صنایع پلیمر

 

استاد راهنما

دکتر محمد برمر

 

استاد مشاور

دکتر شروین احمدی

 

تابستان92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                       صفحه

چکیده………….1

1     فصل اول مقدمه………………………….. 2

1- 1     تاریخچه ساخت کابل در جهان. 3

1-2     ویژگی‌های الکتریکی و خواص فیزیکی و شیمیایی مواد عایق.. 3

1-2-1   رفتار مکانیکی ماده عایق.. 4

1-2-2   رفتارهای گرمایی ماده‌ی عایق.. 4

1-2-3   رفتار شیمیایی.. 4

1-2-4   خصوصیات الکتریکی.. 5

1-2-5   عوامل اقتصادی.. 5

1-3    کابل‌ بر پایه‌ی پلی‌اتیلن اتصال‌عرضی شده. …………..5

1-4     کامپوزیت‌های پلیمری.. 6

1- 5     نانو کامپوزیت‌های پلیمری.. 7

2      فصل دوم  مروری بر مطالعات انجام‌ شده. 8

2-1     پلی‌اتیلن.. 8

2-1-1   معرفی پلی‌اتیلن.. 8

2-1-2    تاریخچه تولید پلی‌اتیلن.. 9

2-1-3    انواع پلی‌اتیلن.. 9

2-2      ایجاد اتصالات ‌عرضی در پلی‌اتیلن.. 10

2-2-1   روش‌های  ایجاد اتصالات ‌عرضی در  پلی‌اتیلن.. 11

2-2-2    اثر ساختار مولکولی پلی‌اتیلن بر ایجاد اتصالات عرضی به روش پراکسیدی 16

2-2-3    بررسی خواص پلی‌اتیلن اتصال‌عرضی شده. 18

2-3     آنتی اکسیدانت ها 19

2-4     نانو کامپوزیت­ها ی پلیمری.. 22

2-4-1   تعاریف اولیه. 22

2-4-2   نانو رس‌ها 23

2-4-3اصلاح نانو رس… 25

2-4-4   انواع نانو کامپوزیت‌های پلیمر- نانو رس… 27

2-4-5   روش تهیه نانو کامپوزیت‌های پلیمر-نانورس… 29

2-4-6   بررسی مورفولوژی و برخی خواص نانو کامپوزیت پلی‌اتیلن- نانو خاک رس… 32

2-5     عایق‌های الکتریکی پلیمری.. 35

2-5-1   ثابت دی الکتریک…. 36

2-5-2   تانژانت زاویه اتلاف دی الکتریک…. 38

2-5-3   استحکام دی الکتریک…. 40

2-5-4   بررسی خواص الکتریکی نانو کامپوزیت‌ها 41

اهداف پروژه……………….43

3      فصل سوم مواد و روش‌ها… 44

3-1     مواد اولیه. 44

3-2     تجهیزات… 47

3-2-1   اکسترودر دو مارپیچه. 47

3-2-2   دستگاه قالب‌گیری فشاری.. 47

3-3     آزمون‌های انجام‌شده. 48

3-3-1   اندازه‌گیری محتوای ژل. 48

3-3-2   آزمون تفرق زاویه پایین اشعه ایکس…. 48

3-3-3   میکروسکوپ الکترونی عبوری.. 49

3-3-4   آزمون رئولوژی.. 49

3-3-5   تجزیه دینامیکی – مکانیکی – گرمایی)  DMTA ( 50

3-3-6   آزمون گرماسنجی پویشی تفاضلی(DSC) 50

3-3-7   آزمون گرما وزن سنجی ) ( TGA.. 50

3-3-8   آزمون کشش…. 50

3-3-9   آزمون‌های الکتریکی.. 51

3-4     نحوه‌ی تهیه‌ی نمونه‌ها 52

4       فصل چهارم  نتایج و بحث    54

4-1     آزمون تعیین درصد ژل. 54

4-2     آزمون رئولوژی.. 57

4-3     آزمون SAXS. 61

4-4     آزمون میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM ) 63

4-5     آنالیز دینامیک مکانیکی(DMTA) 65

4-6     آزمون آنالیز حرارتی(DSC) 70

4-7     آزمون گرما وزن سنجی (TGA ) 73

4-8     آزمون کشش…. 75

4-9     خواص الکتریکی.. 76

5   فصل پنجم نتایج و پیشنهاد‌ات    80

5-1     نتیجه‌گیری.. 80

5-2     پیشنهاد‌ات جهت ادامه‌ی کار. 82

مراجع…83

فهرست شکل‌ها

شکل ‏2‑1ساختار یک کابل ولتاز قوی با عایق پلی‌اتیلن اتصال عرضی شده. 11

شکل ‏2‑2 مکانیزم ایجاد اتصالات عرضی در پلی‌اتیلن به روش تشعشع. 12

شکل ‏2‑3 مکانیزم ایجاد اتصالات عرضی در پلی‌اتیلن به روش سیلانه. 13

شکل ‏2‑4 مکانیزم  ایجاد اتصالات عرضی در  پلی‌اتیلن به روش پراکسیدی.. 14

شکل ‏2‑5 سهم هر نوع از نقاط  اتصال ‌عرضی  در سیستم پلی‌اتیلن اتصال‌عرضی شده حاوی 2% پراکسید 16

شکل ‏2‑6 مکانیزم مصرف گروههای وینیلی در طول واکنش ایجاد اتصلات عرضی 17

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

شکل ‏2‑7 یک شبکه شامل پلی اتلن خطی و یک شبکه شامل زنجیرهای پلی‌اتیلن دارای LCB.. 18

شکل ‏2‑8  نمودار تنش-کرنش برای HDPE اتصال عرضی نشده و اتصال عرضی شده . 18

شکل ‏2‑9 نمودارDSC  پلی‌اتیلن اتصال‌عرضی نشده و اتصال‌عرضی شده با 5/2% پراکسید. 19

شکل ‏2‑10  تغییرات  مدول با درصد پراکسید(DCP )  برای آنتی اکسیدانت های فنولی.. 22

شکل ‏2‑11 ساختار سیلیکات‌های لایه‌ای. 24

شکل ‏2‑12 آلی دوست شدن نانو رس توسط واکنش تبادل یونی.. 26

شکل ‏2‑13 نمودار XRD پلی‌اتیلن مالئیک شده با اصلاح‌کننده دارای تعداد گروه‌های متیلنی متفاوت… 27

شکل ‏2‑14 سه مورفولوزی مختلف نانو کامپوریت های شامل سیلیکات های لایه ای. 28

شکل ‏2‑15 شماتیکی از نانو کامپوزیت بدست آمده با روش پلیمریزاسیون درجا. 30

شکل ‏2‑16 شماتیکی از نانوکامپوزیت بدست آمده از روش جا دهی حلال. 31

شکل ‏2‑17  قرارگیری زنجیرهای پلیمر در بین صفحات نانو رس اصلاح شده به روش اختلاط مذاب.. 31

شکل ‏2‑18  نمودار XRD مربوط به نانو کامپوزیت پلی‌اتیلن-نانوذرات خاک رس… 33

شکل ‏2‑19 تصاویر TEM نانو کامپوزیت  PE-g-MAH/Org-MMT. 33

شکل ‏2‑20 نمودارTGAمربوط به PE-g-MAH/Org-MMT. 34

شکل ‏2‑21 نمودار DSC نانو کامپوزیتPE-g-MAH/Org-MMT. 35

شکل ‏2‑22 مکانیزم‌های مختلف قطبش…. 37

شکل 3-1 ساختار شیمیایی101  Trigonox ……………………………………………………………………………….45

شکل ‏3‑2 ساختار شیمیایی Irganox 1010. 46

شکل ‏3‑3 ساختار شیمیایی یون الکیل آمونیوم در Cloisite 30B. 47

شکل ‏4‑1 نمودار روبش زمان برای نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش اول در دمای C 130. 58

شکل ‏4‑2 نمودار روبش زمان برای نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش دوم در دمای C 130. 58

شکل ‏4‑3 نمودار روبش زمان برای نانو کامپوزیت‌ها‌ی تهیه شده به روش اول در دمای C150. 60

شکل ‏4‑4 نمودار روبش زمان برای نانو کامپوزیت‌ها‌ی تهیه شده به روش دوم در دمای C 150. 60

شکل ‏4‑5 مقایسه‌ی الگوی SAXS نانو کامپوزیت‌های حاوی 3% خاک رس. 61

شکل ‏4‑6 مقایسه‌ی الگوی SAXS نانو کامپوزیت‌های حاوی 6% خاک رس. 62

شکل ‏4‑7 مقایسه‌ی الگوی SAXS نانو کامپوزیت‌های حاوی 9% خاک رس. 63

شکل ‏4‑8 تصویر TEM نانو کامپوزیت حاوی 3% خاک رس. 64

شکل ‏4‑9 تصاویر TEM مربوط به نمونه حاوی 6درصد خاک رس. 64

شکل ‏4‑10 نتایج آزمون  DMTAبرای نمونههای تهیه شده به روش اول و ماتریس…. 67

شکل ‏4‑11 نتایج آزمون DMTAبرای نمونه‌های تهیه شده به روش دوم و ماتریس…. 68

شکل ‏4‑12 مقایسه‌ی تغییرات : الف ) مدول ذخیره و ب) مدول اتلاف در نمونه‌های C61 وC62 . 69

شکل 4-13 نمودار DSC نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش اول…………………………………………………71

شکل 4-14 نمودار DSC نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش دوم………………………………………………..72

شکل 4-15 نمودار TGA نمونه‌های تهیه شده به روش اول…………………………………………………………….73

شکل 4-16 نمودار TGA نمونه‌های تهیه شده به روش دوم…………………………………………………………….74

فهرست جدول‌ها

جدول ‏2‑1 پراکسیدهای مورد استفاده برای ایجاد اتصالات عرضی در ترموپلاستیک ها …15

جدول ‏2‑2- نام و ساختار شیمیایی برخی آنتی اکسیدانت ها. 21

جدول ‏3‑1 مشخصات LDPE استفاده‌شده. 45

جدول ‏3‑2 مشخصات پراکسیدهای استفاده‌شده. 45

جدول ‏3‑3 مشخصات آنتی اکسیدانت استفاده‌شده. 46

جدول ‏3‑4 درصد وزنی اجزای تشکیل دهنده ی نانو کامپوزیت‌ها. 52

جدول 3‑5 نام‌گذاری نمونه‌ها…………………………………………………………………………………………………..53

جدول ‏4‑1 نتایج آزمون تعیین درصد ژل برای نانو کامپوزیت‌ها و ماتریس پخت نشده. 55

جدول ‏4‑2 نتایج آزمون تعیین درصد ژل برای نانو کامپوزیت‌ها‌ی پخت شده و تهیه شده به روش اول . 55

جدول ‏4‑3 نتایج آزمون تعیین درصد ژل برای نانو کامپوزیت‌ها‌ی پخت شده و تهیه شده به روش دوم . 56

جدول ‏4‑4 درصد ژل نمونه‌ها‌ی تهیه شده به روش اول پس از 10، 15 و 20 دقیقه حرارت دهی. 56

جدول ‏4‑5 درصد ژل نمونه‌ها‌ی تهیه شده به روش دوم پس از 10، 15 و 20 دقیقه حرارت دهی. 57

جدول ‏4‑6 دمای انتقال شیشه‌ای برای نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش اول با آزمون DMTA.. 65

جدول ‏4‑7 دمای انتقال شیشه‌ای برای نانو کامپوزیت‌ها‌ی تهیه شده به روش دوم با آزمون DMTA.. 66


پاسخ دهید