دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

عنوان پایان نامه :

بررسی فراوانی ژنهای HSP70،HPa ، BaBA2 هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیسپپسی دربیمارستان 5آذر گرگان سال 1391

 استاد راهنما: دکتر رامین آذرهوش

استاد مشاور: دکتر فرقانی فر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

فصل اول

کلیات                                                                                                               صفحه

مقدمه                                                                                                       6

  • تاریخچه کشف هلیکوباکتر پیلوری                                                    8
  • تاکسونومی طبقه بندی                                                                 11

1-2-1 گونه های هلیکوباکتر                                                                   13

1-2-1-1 هلیکو باکترهای معدی                                                              14

1-2-1-2 هلیکو باکترهای روده ای                                                             14

1-3 اختصاصات میکروبیولوژی هلیکو باکتر پیلوری                                           18

1-3-1 مورفولوژی                                                                               19

1-3-2 ساختمان ژنتیکی                                                                       20

1-3-3 فیزیولوژی و متابولیسم                                                                21

1-3-4 ساختار دیواره سلولی                                                                   22

1-3-4-1 ساختار پپتیدو گلیکان                                                               23

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

1-3-4-2 غشای خارجی                                                                        23

1-3-5 ساختار آنتی ژنیک                                                                       23

1-4 جایگاه هلیکو باکتر پیلوری                                                                 24

1-5 کلونیزاسیون هلیکو باکتر پیلوری                                                         25

1-5-1-1 لکتین های (هماگلوتینین) سیالیک اسید                                         26

1-5-1-2 ادهزین های متصل شونده به Lewis b                                        27

1-5-1-3 آدهزین های متصل شونده به لیپید و سولفات                                   28

1-5-1-4 نقش لییپو پلی ساکارید در چسبندگی                                           28

1-5-1-5 نقش HSPs هلیکو باکتر پیلوری در چسبندگی                                      28

1-5-1-6 نقش OMPs در چسبندگی                                                             28

1-5-1-5 نقش (neutrophil – activating protein) NapA در چسبندگی               29

1-6 فاکتورهای بیماریزا                                                                                31

1-6-1 اوره آز                                                                                         31

1-6-2 لییپو پلی ساکارید و نقش آن در بیماریزای                                                 32

1-6-3 پروتئین (cytotoxinn – associated gene) CagA                             32

1-6-4 نقش CagA در سرطانزایی معدی                                                         32

1-6-5 VacA (سیتوتوکسین واکوئله کننده)                                                     33

1-6-6 IceA                                                                                         34

1-6-7 نقش حرکت و شکل مارپیچی باکتری در بیماریزایی                                     34

1-6-8 سایر آنزیم های هلیکو باکتر پیلوری                                                      35

1-6-8-1 کاتالاز                                                                                     35

1-6-8-2 فسفولیپاز                                                                                 35

1-6-8-3 پروتئاز                                                                                  35

1-6-9 جذب آهن                                                                                 36

1-7 مکانیسم بیماریزایی                                                                          37

1-8-ایمنی زایی توسط هلیکو باکتر پیلوری                                                     40


پاسخ دهید