دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
 مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر

عنوان :
بررسی مکانیزم های پخت محیطی رزینهای فنولی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

چکیده
رزین فنولی یا رزین فنول فرمالدهید قدیمی ترین رزین گرماسخت است کـه بـا وجـود گذشـت
بیش از 100 سال از عمر آن، هم اینک نیز کاربردهای شایان توجهی را در صنایع مختلـف دارد .
رزینها فنولی از واکنش فنول یا مـشتقات آن بـا آلدهیـد در حـضور کاتـالیزور تهیـه مـی شـوند .
بیشترین حجم موادی که در ساخت این رزینها به کار مـی رود، فنـول و فرمالدهیـد اسـت . اگـر
نسبت مولی فنول به فرمالدهید کمتر از یک و کاتالیزور مـصرفی بـازی باشـد، رزیـن حاصـل را
رزول گویند . اما اگر نسبت مولی فنول به فرمالدهید بیشتر از یک و کاتـالیزور مـصرفی اسـیدی
باشد، رزین حاصل را نووالاک گویند.
رزینهای رزول به طور عمده به صورت محلول در آب یا محلول در الکل تولید و عرضه میشـوند
و درصد بالایی از تولیدات رزینهای فنولی را به خود اختصاص داده اند. رزینهای رزول بـه جهـت
گروه متیلولی که در ساختار خود دارند ترکیباتی ناپایدار بوده و از نظر ذاتی گرما سخت اند و در
اثر اعمال حرارت یا افزودن اسید، شبکهای و پخت میشوند.
رزینهای نووالاک از نظر ذاتی گرمانرم انـد یعنـی حـاوی گـروه متیلـول یـا گـروه فعـال دیگـری
نیستند، اما با افزودن عامل پخت هگزامین به آنها قابـل پخـت و در اثـر اعمـال حـرارت پخـت
میشود. واکنشهای پخت حرارتی هر دو نوع رزینهای فنولی از نوع واکنـشهای تراکمـی اسـت و
همراه با آزاد ش دن ماده ای با وزن مولکولی پایین نظیر آمونیاک و آب اسـت؛ بـه همـین دلیـل،
اعمال فشار بالا در ساخت قطعات فنولی برای خروج این گازها الزامی است.
ویژگی بارز این رزینها مقاومت حرارتی بالا همراه بـا قیمـت پـایین آن اسـت . از ایـن رزیـن در
مواردی استفاده می شود که پایداری ح رارتی بالا، خواص عـایق الکتریکـی و مقاومـت شـیمیایی
حایز اهمیت است . میزان ذغـال گـذاری بـالا پـس از تخریـب حرارتـی یکـی از ویژگیهـای بـارز
0 فنولیهاست. از قطعات فنولی می توان برای مدت زمان طولانی تا دمـای
200 C اسـتفاده کـرد .
رنگ تیره، جمع شدگی زیاد پس از پخت، مقاومت ضربه پ ایین و نیاز به دما و فـشار بـالا بـرای


پاسخ دهید