پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

مهندسی پلیمر – پژوهشی صنایع رنگ

عنوان:

تأثیر نانو ذرات TiO2 , Carbon Black بر خواص پوشش­های استتاری در ناحیه مادون قرمز نزدیک

 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور، و نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

چکیده. 1

فصل اول.. 2

مقدمه. 2

1-1- پیشگفتار. 3

فصل دوم. 6

مروری بر منابع مطالعاتی.. 6

2-1- کاربرد پوشش های آلی با خواص مادون قرمز. 7

2-2- مثال­هایی از پوشش­هایی با خواص بازتاب مادون قرمز. 8

2-2-1- پوشش­هایی با بازتاب در مادون قرمز حرارتی.. 8

2-2-2- پوشش­های جمع کننده گرمای خورشیدی.. 8

2-2-3- پوشش­هایی که با اشعه مادون قرمز پخت می شوند. 9

2-3- استتار. 9

2-3-1- هدف از استتار. 10

2-3-2- استتار مادون قرمز(IR) 10

2-4- تشعشعات مادون قرمز. 11

2-4-1- قاعده کلی تفرق تابش نور. 11

2-5- گستره امواج الکترومغناطیسی.. 12

2-6- ناحیه مادون قرمز. 12

2-7- وسایل دیده بانی و آشکارسازها 13

2-8- خصوصیات انعکاسی از محیط­های مختلف… 15

2-9- پوشش های استتاری.. 18

2-9-1- پوشش­هایی برای نواحی بیشه و جنگلی.. 18

2-9-2- پوشش­هایی برای نواحی بیابانی.. 23

2-9-3- پوشش­هایی برای محیط­های اقیانوسی.. 23

2-10- خواص مواد اولیه با کارآیی مادون قرمز نزدیک… 27

2-10-1- انتخاب پیگمنت با خواص مادون قرمز نزدیک… 27

2-10-2- رنگدانه­های آلی.. 31

2-10-3- نانو ذرات.. 32

2-10-3-1- دی اکسید تیتانیوم. 32

2-10-3-2- نانو ذرات کربن بلک… 32

2-10-4- خواص طیفی از رزین­ها 33

2-10-4-1- رزین پلی یورتان.. 35

2-10-5- حلال­ها و دیگر مواد تشکیل دهنده. 36

2-11- فرمول نویسی رنگ… 38

2-12- آلومینیوم. 40

2-13- آماده سازی سطوح.. 41

2-13-1- مناسب سازی پیش از اِعمال.. 42

2-13-2- تمیزکاری اولیه. 43

2-13-3- حذف اکسیدها به روش­های امکانپذیر. 43

2-14- آندایزینگ… 46

2-14-1- مفاهیم و کاربردها 46

2-14-2- روش­های آندایزینگ… 47

فصل  سوم. 51

مواد و تجهیزات.. 51

3-1- مواد مصرفی و تجهیزات.. 52

3-2 مواد مصرفی.. 52

3-2-1- رنگدانه­های آلی.. 52

3-2-2- نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم. 54

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

3-2-3- نانو ذرات کربن بلک… 54

3-2-4- رزین.. 55

3-2-5- حلال­ها 55

3-2-6- اسید سولفوریک… 55

3-2-7- آلیاژ آلومینیوم5052. 55

3-3 تجهیزات.. 56

3-3-1- میکسر برقی.. 56

3-3-2- دستگاه پولیشر. 56

3-3-3- فیلم کِش…. 56

3-3-4- کوره حرارتی.. 57

3-4 آزمون­ها 57

3-4-1- میکروسکوپ نوری.. 57

3-4-2- میکروسکوپ الکترونی روبشی.. 57

3-4-3- دستگاه اسپکتروفتومتر. 58

3-4-4- دستگاه اسپکتروفتومتر انعکاسی در ناحیه مادون قرمز نزدیک… 58

3-4-5- دستگاه تست چسبندگی.. 58

3-4-6- دستگاه تست سایشی.. 58

فصل چهارم. 59

نتایج و بحث… 59

4-1- ساخت پوشش…. 60

4-2 آماده­سازی.. 64

4-3 پوشش دادن.. 65

4-4- فرمولاسیون پوشش…. 65

4-5- تصاویر میکروسکوپ نوری.. 67

4-6 تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی.. 70

4-7 انعکاس پوشش­ها در ناحیه مادون قرمز نزدیک… 74

4-8- مقاومت سایشی پوشش­ها 78

4-9- چسبندگی پوشش­ها 80

فصل  پنجم.. 83

نتیجه گیری  و پیشنهادات.. 83

5-1- نتیجه­گیری.. 84

5-2- پیشنهادات برای کارهای آتی.. 85

مراجع.. 86

پیوست… 92

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                        صفحه

شکل 2-1 : گستره ی امواج الکترومغناطیسی   12

شکل 2-2 : منحنی استاندارد انعکاسی برگ درختان   16

نمودار 2-3 :  نمودار انعکاسی برخی محیط­های طبیعی   17

نمودار 2-4 : نمودار رنگی استتار سبز جنگلی آمریکا 21

شکل 2-5 : محدوده انعکاس مادون قرمز در ایالت متحده امریکا 22

شکل 2- 6 : طیف انعکاس دهنده گرمای خورشیدی   27

شکل2-7 : مراحل آندایزینگ    48

شکل 3- 1 : ساختار پیگمنت Cibanone Yellow g. 53

شکل 3- 2 : ساختار پیگمنت Cibanone Blue gf. 53

شکل 3- 3 : ساختار پیگمنت Cibanone Olive s. 54

شکل 4-1 : ترکیب رنگ­ها 66

شکل 4-2 : تصویر تعیین ضخامت با میکروسکوپ نوری(پوشش پایه) 67

شکل 4-3  : تصویر بررسی پوشش به­وسیله میکروسکوپ نوری(پوشش پایه) 68

شکل 4-4  : تصویر نحوه دیسپرس شدن پیگمنت­ها با میکروسکوپ نوری (پوشش پایه) 68

شکل 4-5  : تصویر پوشش اِعمال شده با ضخامت کم به­وسیله میکروسکوپ نوری(پوشش پایه) 69

شکل 4-6  : تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی با بزرگنمایی 500 برابر از پوشش 1  70

شکل 4-7 : تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی با بزرگنمایی 20000 برابر از پوشش 1  71

شکل 4-8 : تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی با بزرگنمایی 10000 برابر از پوشش 4  71

شکل 4-9 : تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی با بزرگنمایی 20000 برابر از پوشش 4  71

شکل 4-10: نمودار آنالیز پوشش 1 توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی   72

شکل 4-11: نمودار آنالیز پوشش 4 توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی   72

شکل 4- 12: توزیع نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در محمل   73

شکل 4- 13: توزیع نانوذرات کربن بلک در محمل   73

شکل 4-14 : مقدار انعکاس پوشش پایه  74

شکل 4-15 : مقدار انعکاس پوشش 1  75

شکل 4-16 : مقدار انعکاس پوشش 2  75

شکل 4-17 : مقدار انعکاس پوشش 3  75

شکل 4- 18: مقدار انعکاس پوشش 4  76

شکل 4-19 : مقدار انعکاس پوشش 5  76

شکل 4-20 : مقدار انعکاس پوشش 6  76

شکل 4- 21 : طیف انعکاسی انواع برگ سبز  77

شکل 4-22 : نمودار کاهش وزن بر حسب مقدار نانو دی اکسید تیتانیوم  79

شکل 4- 23 : نمودار کاهش وزن بر حسب مقدار نانو کربن بلک    79

شکل 7- 2 : نمودار XRD دی اکسید تیتانیوم  99

 

 فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                        صفحه

جدول 2-1 : فرمولاسیون پوشش مینای زیتونی   22

جدول 2-2 : فرمولاسیون پوشش دریایی استرالیایی   25

جدول 2-3 : فرمولاسیون پوشش دریایی امریکایی   26

جدول 3- 1 : مشخصات پیگمنت­های مصرفی   52

جدول 3- 2 : مشخصات نانو دی اکسید تیتانیوم  54

جدول 3-3  : مشخصات نانو ذرات کربن بلک    55

جدول 3-4  : ترکیب شیمیایی آلیاژ آلومینیوم 5052  56

جدول 4-1 : مقادیر مختلف رنگدانه­ها به منظور رسیدن به فام استاندارد  60

جدول 4-2 : مؤلفه­های رنگی نمونه­های پوشش با مقادیر مختلف رنگدانه­ها و اختلاف رنگ آن­ها با نمونه استاندارد سبز جنگلی.. 62

جدول 4- 3 : فرمولاسیون پوشش ساخته شده  63

جدول 4-4 : مقادیر رنگدانه­ها و نانوذرات (گرم) 64

جدول 4-5 : نتیجه آزمون چسبندگی پوشش­ها 80

جدول7- 1 : مقدار انعکاس پوشش پایه در ناحیه مادون قرمز نزدیک    92

جدول7- 2: مقدار انعکاس پوشش1در ناحیه مادون قرمز نزدیک    93

جدول7-3 : مقدار انعکاس پوشش2در ناحیه مادون قرمز نزدیک    94

جدول7 -4  : مقدار انعکاس پوشش3در ناحیه مادون قرمز نزدیک    95

جدول7-5 : مقدار انعکاس پوشش4در ناحیه مادون قرمز نزدیک    96

جدول7-6: مقدار انعکاس پوشش5در ناحیه مادون قرمز نزدیک    97


پاسخ دهید