دانشگاه علوم انتظامی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

دانشکده فرماندهی و ستاد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت و فرماندهی انتظامی

                                                                                    عنوان:

رابطه مهارت های مدیریتی با اثر بخشی کنترل اغتشاشات-تهران بعد از دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری-

استاد راهنما:

دکتر عبد الله مجیدی

  استاد مشاور:

سرتیپ2پاسدار  دکتر  سعید شکری پور

        تابستان سال 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

اغتشاشات و ناآرامی های شهری تقریباً همزمان با خاتمه جنگ تحمیلی و حاکم شدن فضای عادی سیاسی حیله و نقشه های استکبار جهانی و از سوی دیگر افزایش توقعات و مطالبات انباشته شده مردم بود، به تدریج به عنوان یک معظل امنیتی و انتظامی در فضای اجتماعی نمود پیدا کرد.

هدف بررسی وشناخت مهارتهای مدیریتی فرماندهان یگان ویژه ناجا و  موثر در کنترل اغتشاشات (تهران بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری) و بررسی  میزان آنها در کنترل اغتشاشات سال  1388 انجام گرفته است .پژوهش حاضراز نظر هدف و نتیجه کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها و تحلیل آنها،  توصیفی –پیمایشی و از نوع ترکیبی (آمیخته ) است.جامعه پژوهش عبارتست 270 نفر از کلیه مدیران و فرماندهان و خبرگان یگان ویژه در تهران بزرگ میباشد که 101 نفر از طریق نمونه گیری تصادف طبقه ای  به عنوان نمونه انتخاب شدند.

در این تحقیق ابتدا جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری، تدوین ادبیات تحقیق و شناسایی مؤلّفه­ها از روش مطالعه کتابخانه‌ای و سپس برای جمع آوری داده ها  علاوه بر مطالعات نظری از طریق مصاحبه  با اساتید و صاحبنظران و همچنین مدیران وفرماندهان جامعه مورد مطالعه  شا خص ها احصا و از طریق پرسش­نامه محقق ساخته دو وجهی(مطلوب و موجود) و با شرکت جمع زیادی از کارشناسان  شاخص ها نهایی و مورد آزمون قرار گرفتند.برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه از جداول فراوانی و برای تحلیل داده های پرسشنامه از آزمون تی تک نمونه ای به منظور پاسخ به سؤالات اساسی تحقیق استفاده گردیده است.

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مهارت  های (اداراکی، ارتباطی، فنی)از جمله مهارت های مورد نیاز فرماندهان یگان ویژه در جهت اثر بخشی کنترل اغتشاشات می باشد، که پاسخ دهندگان وجود این مهارت ها را در بین فرماندهان یگان ویژه در کنترل اغتشاشات سال 1388مورد  تایید قرار داده اند. و شاخص های اثر بخش در کنترل اغتشاشات هم از طزیق مصاحبه و پرسشنامه احصاء شدند.

کلید واژه ها

اغتشاشات(commotion) ، مهارت (craft )،(ادراکی (conceptual)،ارتباطی(conectual)، فنی (engineer)،مدیریت (management)،فرماندهی(command)

 

فصل اوّل

کلیّات تحقیق

1-1- مقدمه

از مهمترین کشش ها و تمایلات انسانی جستجوی امنیّت است این کشش باجوهر هستی انسان پیوندی ناگستنی دارد.حفظ ذات وصیانت نفس ازاساسی ترین میلهای انسان می باشد.انسانها درپی برآوردن نیازهای زیستش بایکدیگرواردمناسبات گوناگون می شوندوتشکیل جامعه می دهند.مهمترین نیاز هرجامعه،خواه یک طایفه یاقبیله وچه یک قوم یاکشور،تامین امنیّت جامعه وافراد آن است.(روشندل ،1374  :3)

از آنجا که امنیت و احساس آسودگی خاطر اهمیت فراوانی درزندگی بشر دارد،این سخن پسندیده بحق شهرت فراوان یافته که گفته می شود”بعدازنان وقبل ازآزادی مهمترین خواسته بشر امنیّت است”وبه تجربه هم ثابت شده هرگاه افراد بشر مخیّر به انتخاب یکی ازاین دوامرامنیّت و آزادی باشندطبعاٌمایلند آزادی رافدای امنیت کنند وجان ومال خودراازخطرو هلاکت نجات بخشند.


پاسخ دهید