دانشگاه ازاد اسلامی واحد  دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پزشکی

با موضوع :

سرطان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

چکیده :

در حال حاضر سرطان یکی از علل عمده مرگ و میر در جهان است. یکی از روشهای درمانی، استفاده از گیاهان دارویی است که به دلیل همخوانی با طبیعت و فلور طبیعی بدن ،عوارض کمتری به همراه دارد.

این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره گیاهMyrtus communis در غلظت هایmg/ml ,7.5,10) 5 ، 5/2، 25/1، 625/0 ، 312/0 ، 156/0 ( بر روی رده سلولهای سرطانی Hela وMCF7 بعد از 72 ساعت و با استفاده از آزمون MTTانجام گرفت. نتایج بدست آمده بر روی سلول های Hela نشان می دهد که عصاره اتانولیMyrtus communis درغلظتهایmg/ml p≤0/05))25/1 و(p≤0/02)312/0,156/0 بعد از 72 ساعت، رشد سلول ها را بطور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش داده است.(جدول4-1) بالاترین درصد مهار رشد در غلظت mg/ml 625/0 ، ( %33/82) بوده است. میزان IC50  بدست آمده برای سلولهای Hela، mg/ml  95/1 است که نشانگر آن است که این غلظت از عصاره گیاه Myrtus communis موجب جلوگیری از رشد سلولها به میزان 50% می گردد.


پاسخ دهید