دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی ریاضی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: ریاضی                گرایش: محض

عنوان:

قضایای نقطه ثابت در فضاهای مجرد مرتب

استاد راهنما:

دکتر مسعود صباغان

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                                                               صفحه

چکیده                                                                                                           1

مقدمه                                                                                                           2

فصل اول: پیشنیاز

بخش اول : فضای متریک

فضای متریک و همسایگی                                                                                          4

نقطه درونی، مجموعه باز، نقاط حدی، بستار، فشردگی                                                        4

همگرایی دنباله ها                                                                                                    5

دنباله کوشی                                                                                                           5

تعریف -تابع ، -تابع قوی                                                                                       6

متریک هاسدورف                                                                                                   7

تعریف                                                                                                           9

بخش دوم: فضای برداری نرمدار

فضای برداری نرمدار کامل، فضای باناخ                                                                       10

نگاشت خطی، کراندار بودن عملگر خطی  ،                                                               10

پیوستگی در نقطه  ، پیوسته یکنواخت ، نگاشت باز                                                       11

نیم پیوسته پایین و نیم پیوسته بالا                                                                               11

نیم پیوسته پایین و نیم پیوسته بالا در حالت کلی                                                             12

بخش سوم: نگاشت انقباضی

نگاشت انقباضی                                                                                                   14

نقطه ثابت                                                                                                               14

قضیه انقباض باناخ                                                                                                    14


پاسخ دهید