دانشکده علوم

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی

 آمار ریاضی

مقایسه ی دو شیوه ی برآورد مقادیر مفقود با استفاده از معیار نزدیکی پیتمن

استاد راهنما:

دکتر علیرضا نعمت الهی

تیر 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

در این رساله  ابتدا به  معرفی مفهوم  معیار پیتمن نزدیکی (PMC) که  پیتمن آن  را  در سال 1937 معرفی کرد،  می پردازیم  و از آن به عنوان  معیاری در انتخاب  برآوردگرهای  بهینه  همراه با دیگر  معیارها  مانند نا اریب بودن،  واریانس کمینه و کم ترین  میانیگین  توان دوم خطا  استفاده می کنیم.  در ادامه به منظور ارزیابی عملکرد روش های پیش بینی یک متغیره و چند متغیره ، معیار نزدیکی- پیتمن را  در نظر می گیریم  و وزن های بهینه ی پیش بینی های ترکیبی  را نیز  براساس  این مولفه  محاسبه می کنیم . این وزن ها  به توزیع خطاهای پیش بینی تکی بستگی دارند، در حالت نرمال این وزن ها با وزن های MSE-بهینه  (در حالت تک متغیره)  و  با وزن های  MMSE – بهینه  (در حالت چند متغیره) برابرند. ایده ی اصلی این تحقیق  بررسی این موضوع است که  روش  درون یاب خطی  (LI) و روش پیش بینی با جایگزینی(FR)  را نسبت  به معیار دیگری که معروف به پیتمن نزدیکی است مقایسه می کنیم . در ارتباط با مورد خاص فرایند  خودبازگشتی  مرتبه  اول(AR) ،  برتری  روش درون یاب خطی را نسبت  به  روش پیش بینی با جایگزینی اثبات خواهیم کرد .

فهرست مطالب
عنوان                            صفحه
فصل اول: معیار نزدیکی پیتمن در مقابل میانگین توان دوم خطا
1-1- مقدمه    2
1-2- تاریخجه و تعاریف    2
1-3-  پدیده ی رائو    7
1-3-1- پدیده ی رائو در مسائل مختلف    7
1-3-2- تعمیم پدیده ی رائو    10
1-4-  ضعف های MSE    11
1-4-1- زمانی که MSE قادر به تشخصی نیست    11
1-4-2- زمانی که MSE وجود ندارد    11
1-4-3- MSE و تاکیدات نامناسب    11
1-4-4- اطلاعات توام در مقابل اطلاعات کناری    13
1-5- یک راه حل کلی برای تعیین PMC    15
1-6-  فقدان خاصیت تعدی PMC    20
1-6-1- نتیجه گیری    22
فصل دوم: پیتمن-نزدیکی به عنوان معیاری برای ارزیابی کردن کیفیت پیش بینی ها
2-1- مقدمه    24
2-2- حالت تک متغیره    24
2-2-1- میانگین توان دوم خطا (MSE)    25
2-2-2- پیتمن-نزدیکی    26
2-3- حالت چند متغیره    31
2-3-1- ماتریس میانگین توان دوم خطا (MMSE)    31
2-4- پیتمن-نزدیکی    34
2-5- مثال عددی    38

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

2-5-1- نتیجه گیری    40
فصل سوم : مقایسه ی دو شیوه ی برآورد مقادیر گمشده با استفاده از معیار نزدیکی پیتمن
3-1- مقدمه    42
3-2- تعاریف و مفاهیم اولیه    43
3-3- دو شیوه ی جایگذاری برای یک مقدار گمشده    44
3-3-1- روش درون یاب جایگزین    45
3-3-2- روش پیش بینی جایگزین    46
3-4- مقایسه ی دو روش و نتیجه گیری    47


پاسخ دهید