• ارائه مدلی جهت تببین رابطه توانمندسازها، عملکرد و پایداری زنجیره تامین
 • شناسایی مولفه های توانمندسازهای زنجیره تامین
 • شناسایی مولفه های عملکرد زنجیره تامین
 • شناسایی سنجه های ارزیابی پایداری زنجیره تامین
 • سؤالات تحقیق:

   • مدل رابطه توانمندسازها، عملکرد و پایداری در زنجیره تأمین فرش ماشینی ایران به چه صورتی می‌باشد؟
   • مؤلفه‌های اصلی توانمندسازهای زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی چیست؟

  در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

  شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

  شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

  به سایت مرجع

  www.homatez.com

  مراجعه نمایید

   

  ثقل

  ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

  به سایت مرجع

  www.homatez.com

  مراجعه نمایید

   

  ثقل

  • مؤلفه‌های اصلی عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی چیست؟
  • مؤلفه‌های اصلی پایداری زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی چیست؟
   • مؤلفه‌های اصلی عملکرد اقتصادی چیست؟
   • مؤلفه‌های اصلی عملکرد اجتماعی چیست؟
   • مؤلفه‌های اصلی عملکرد زیست محیطی چیست؟

  فرضیات تحقیق:

  • عملکرد زنجیره تأمین بر پایداری زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی ایران تأثیر معناداری دارد.
   • عملکرد زنجیره تأمین بر بعد زیست محیطی پایداری زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی ایران تأثیر معناداری دارد.
   • عملکرد زنجیره تأمین بر بعد اجتماعی پایداری زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی ایران تأثیر معناداری دارد.
   • عملکرد زنجیره تأمین بر بعد اقتصادی پایداری زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی ایران تأثیر معناداری دارد.
  • توانمندسازهای زنجیره تأمین بر عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی ایران تأثیر معناداری دارد.