دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر

عنوان:
مطالعه بر روی مکانیزم های چقرمه سازی پلی وینیل کلراید(PVC)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

در این تحقیق مکانیزم های چقرمگی پلیمر پلیوینیل کلراید مورد مطالعه قرار گرفت. از آنجـایی کـه
PVC خالص،یک ماده شکننده است و فرایند پذیری آن نیز مشکل خواهـد بود،لـذا مـی تـوان بـرای
اصلاح خواص ضربه و فرایندپذیری آن، به وسیله ذرات لاستیکی آن را چقرمه نمـود.ابتـدا مـروری بـر
آلیاژ سازی و خواص PVC خالص و ترموپلاستیک الاستومرها صـورت گرفـت.سـپس مکـانیزم هـای
چقرمگی در آلیاژهای ترموپلاستیکی چند فاز مورد مطالعه قرار گرفت،و در ادامه مکانیزم چقرمهسازی
پلی وینیل کلراید با استفاده از ذرات لاستیکی بررسی گردید.مشخص گردید که هنگـامی یـک پلیمـر
پلیوینیل کلراید چقرمه، چکش خوار و دارای قدرت ضربه بالا حاصل مـیگـردد کـه غلظـت کـافی از
ذرات لاستیکی کوچک بطور همگن در ماتریس پخـش گـردد. چسـبندگی ذرات لاسـتیک بـا پلیمـر
پلیوینیل کلراید باید به گونهای باشد تا تنش در سطح مشترک منتقل شده و میدان تنش در داخـل
ذره ایجاد گردد.سپس به اثر چسبندگی بین سطحی بر چقرمگی پلی وینیل کلراید پرداخته شـد و در
نهایت انواع اصلاحکنندههای قدرت ضربهای که در مورد PVC نیز بکار میرود بیان گردید.

مقدمه
علوم و تکنولوژی پلیمرها طی چند دهه اخیر گسترش و توسعه یافته اسـت. ایـن توسـعه ابتـدا فقـط
محدود به تولید مونومرهای جدید بود، اما با پیشرفت تکنولوژی در زمینههای متفاوت، موارد کاربردی


پاسخ دهید