( Panayotopoulou et al. , 2007)
( Parry and Wilson , 2009)مهارتها متخصصان و کارکنان در رابطه با IT
( Panayotopoulou et al, 2007)
رهبری
( Tansley and Watson , 2000)عوامل روانشناختی :
اعتماد بین اعضای تیم پروزه
اعتقاد مثبت مدیریت و کارمندان نسبت به مدیریت منابع انسانی الکترونیک

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

مقاومت در برابر تغییر
ادراکات کارکنان منابع انسانی

( Tansley and Watson , 2000)
( Parry and Wilson , 2009)
( Reddick , 2009)
( Martin and Reddington , 2010)حمایت و تعهد :
تعهد از سوی مدیریت و کارکنان
حمایت مدیریت عالی
حمایت از کاربر

( Hustad and Munkvold , 2005)
( Teo et al. (2007) and Olivas-Lujan et al. (2007)
( Voermans and van Veldhoven , 2007)ایجاد کردن دیدگاه مشترک بین مدیران منابع انسانی(HR)وسیتمهای اطلاعاتی ((IS
( Tansley and Newell , 2007)اموزش کارمندان منابع انسانی و مدیریت
( Cronin et al. , 2006)میزان عجین شدن کارکنان منابع انسانی یا سهامداران با سیستمهای e-HRM
( Tansley and Watson , 2000)عوامل محیطی
حضور اتحادیه
( Haines and Lafleur , 2008)توسعه اقتصادی کشور
( Olivas-Lujan et al., 2007; Strohmeier & Kabst, 2009)فرهنگ کشور
( Olivas-Lujan et al., 2007; Smale & Heikkila, 2009)

جدول1-1) عوامل تاثیر گذار بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک (محقق )
5-1-1) مدل مفهومی تحقیق
مدل استفاده شده در این تحقیق ، مدلی محقق ساخته است و رابطه میان عوامل فناورانه ، سازمانی ، رفتاری و محیطی را با موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک ، مورد بررسی قرار میدهد.
شکل 1-1 ) مدل مفهومی تحقیق (محقق)
6-1-1) فرضیات تحقیق
فرضیه 1 : میان عوامل فناورانه و موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه 2 : میان عوامل سازمانی و موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه 3 : میان عوامل رفتاری و موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه 4 : میان عوامل محیطی و موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه 5 : میان ضریب اهمیت هریک از عوامل چهارگانه موثر در موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک تفاوت معناداری وجود دارد .
7-1-1) متغیرهای تحقیق
در مدل مورد استفاده در این تحقیق ، متغیر های فناورانه ، سازمانی ، رفتاری و محیطی ، متغیر مستقل و موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک به عنوان متغیر وابسته می باشد .
8-1-1) روششناسی تحقیق
1-8-1-1) نوع روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ روششناسی یک تحقیق کاربردی محسوب می‌شود، چرا که با توجه به مدل مفهومی پژوهش و با توجه به شاخص‌های استخراج شده از ادبیات به بررسی عوامل تاثیرگذار بر مدیریت منابع انسانی الکترونیک میپردازد. نتایج این تحقیق میتواند برای سازمانهای مربوطه و سایر سازمانهایی که قصد دارند در آینده سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک را پیادهسازی کرده و در ان موفق عمل کنند، کمک قابل ملاحظهای بکند. از سوی دیگر، این پژوهش از آنجایی که به توصیف روابط بین متغیرها میپردازد توصیفی نیز محسوب می‌شود. پس در یک جمله این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی به حساب می‌آید.
2-8-1-1) روش گردآوری دادهها
در این پژوهش، برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق از مطالعات کتابخانهای شامل کتب داخلی و خارجی، مقالات داخلی و خارجی، پایاننامه های مرتبط، بانک های اطلاعاتی و گزارشهای آماری استفاده شده است و از آنجائیکه پژوهش حاضر از نوع پیمایشی می باشد، برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر جهت بررسی موضوع و پاسخ به سؤالات، از پرسشنامه محققساخته استفاده شد. برای برآورد میزان روایی تحقیق از نظر خبرگان این حوزه و به منظور بررسی پایایی ان از ضریب الفای کرونباخ استفاده شده است.

3-8-1-1) جامعه اماری
جامعه اماری این تحقیق از بین کارکنان و مدیران بخش منابع انسانی شرکتهایی هستند که در بازه زمانی 88 تا 92 نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی را از شرکت همکاران سیستم خریداری کردهاند .
4-8-1-1) روش نمونهگیری و تخمین حجم جامعه
با توجه به اینکه شرکتهایی که نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی شرکت همکاران سیستم به فروش می رسانند در چهار منطقه شهر تهران مستقر هستند، برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است . بعد از براورد حجم نمونه 297 نفر تخمین زده شد.
5-8-1-1) روش تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق برای ارزیابی متغیرها از تحلیل عاملی، برای سنجش فرضیهها از آزمون همبستگی و برای اولویتبندی فاکتورها از آزمون فریدمن استفاده میشود.
9-1-1) قلمرو تحقیق
1-9-1-1) قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی این تحقیق ، مدیریت منابع انسانی می باشد و تمرکز اصلی این تحقیق بر شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی الکترونیک میباشد.
2-9-1-1) قلمرو مکانی تحقیق
قلمرومکانی این تحقیق، شرکتهایی هستند که نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک را از شرکت همکاران سیستم در سطح شهر تهران خریداری کردهاند.
3-9-1-1) قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی این پژوهش از اول تیر ماه ( 1/4/1393 ) تا پایان مرداد ماه (30/5/1393 ) میباشد .
10-1-1) محدودیتهای تحقیق
یکی از مهمترین محدودیتها ، کمبود منابع علمی بویژه در سطح داخلی در این زمینه است.
دشواریهای دسترسی به خبرگان و موانع معمول مربوط به عدم همکاری اعضای جامعه آماری.
11-1-1) تعریف واژهها و اصلاحات تخصصی
مدیریت منابع انسانی الکترونیک :
مدیریت منابع انسانی الکترونیک، برنامهریزی، اجرا و بکارگیری فناوری اطلاعات برای اتصال و پشتیبانی حداقل دو شخص یا دو دسته در جهت انجام دادن فعالیتهای مشترک مربوط به منابع انسانی تعریف شده است .(Strohmeier, 2007 )
مدیریت منابع انسانی الکترونیک به عنوان ” راهی برای اجرای استراتژیها ، خط مشیها و شیوه های منابع انسانی در سازمانها از طریق یک پشتیبان هدایت شده و اگاه با استفاده کامل از کانالهای مبتنی بر فناوری وب ” تعریف شده است (Ruel, Bondarouk and Looise, 2004).
عوامل فناورانه ( تکنولوژیکی ) :
این عوامل اشاره به تمامی مولفههایی دارند که صرفاً مربوط به سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژیکی میشوند. و یکی از زیر بناییترین بخشهای پیادهسازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در یک سازمان میباشند. از این شاخصها میتوان به بعضی از موارد از قبیل زیر ساختهای IT ( Hooi , 2006) ویا ایجاد کردن محتوی سیستم سفارشی( Cronin et al., 2006) اشاره کرد.
عوامل سازمانی :
این عوامل مشتق شده از ویژگیهای سازمانی میباشند که میتوانند مستقیماً منجر به اجرای موفقیت آمیز مدیریت منابع انسانی الکترونیک در رابطه با اهداف مورد نظر شوند. (Saroj Lakhawat, 2013) از این شاخصها میتوان به بعضی از موارد از قبیل منابع مالی ( Hooi , 2006) و مدیریت تغییر( Reddick , 2009) اشاره کرد.
عوامل رفتاری :
این شاخصها سعی دارند تا ویژگیهای مرتبط با e-HRM را در رابطه با افرادی که آن را به کار میگیرند نشان دهند. از این شاخصها میتوان به بعضی از موارد از قبیل فرهنگ سازمانی(Panayotopoulou et al., 2007) ، دانش و مهارت ویژه افراد (Panayotopoulou et al., 2007) اشاره کرد.
عوامل محیطی :
این عوامل به شکل مستقیم ناشی از سازمان یا افراد داخل سازمان نمیباشند بلکه ناشی از محیطی است که سازمان در تعامل روزانه با آن قرار دارد. (Saroj Lakhawat, 2013) حضور اتحادیه ( Haines and Lafleur , 2008)
2-1 ) بخش دوم : معرفی شرکت همکاران سیستم
همکاران سیستم در یک نگاه
همکاران سیستم در سال ????، با ??? هزار تومان سرمایه و توسط جمعی سه نفره کار خود را آغاز کرد. امروز، همکاران سیستم بزرگ‌ترین شرکت نرم‌افزاری بخش خصوصی است؛ شرکت مسلط بر بازار نرم‌افزار ایران با بیش از ????? مشتری در کسب و کارهای بزرگ، متوسط و کوچک و ???? نفر سرمایه‌ی انسانی. سود همکاران سیستم در سال ??، پس از کسر مالیات ?? میلیارد و ??? میلیون تومان بوده است.
همکاران سیستم با به‌کارگیری استانداردهای جهانی و از طریق توسعه‌‌ی فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و مؤسسات خصوصی و دولتی، می‌کوشد کسب‌ و‌کار مشتریانش را به عنوان شرکای تجاری خود، توسعه دهد. تجربه‌ی ?? ساله‌ی انها در زمینه‌‌ی راهکارهای جامع مالی، سیستم‌های اطلاعات مدیریت ، سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک و فناوری تولید نرم‌افزار، مسیر پیشرفت‌ انها را هموار کرده است.
در سال‌های اخیر، همکاران سیستم توجه بیشتری به افزایش سرعت ارائه‌ خدمات و کیفیت محصولات خود داشته است. این شرکت در تعیین مزیت رقابتی، قضاوت بازار و مشتریان را ملاک قرار داده است و معتقدند هر چه بیشتر از نگاه مشتری به مسائل بنگریم، به واقعیت بازار نزدیک‌تر می‌شوند.
همکاران سیستم در سال ?? به فرابورس پیوسته است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فعالیت‌های اصلی همکاران سیستم :
ارائه‌ راهکارهای نرم‌افزاری کسب وکار تجاری بر اساس فرایندهای عملیاتی سازمان‌های متوسط و بزرگ در صنایع مادر، تولیدی، خدماتی و بازرگانی
ارائه‌ راهکارهای نرم‌افزاری برای کسب وکارهای کوچک
ارائه‌ راهکارهای خاص فناوری اطلاعات برای سازمان‌ها و نهادهای دولتی
ارائه‌ خدمات آموزش، استقرار و پشتیبانی راهکارهای نرم‌افزاری
ارائه خدمات مهندسی شبکه‌های پیشرفته و امنیت اطلاعات
سرمایه های انسانی :
نیروی انسانی متخصص، مهم‌ترین سرمایه‌ هر سازمان است. آن‌چه همکاران سیستم را در اوج نشانده، ???? نفر نیروی انسانی توانمند و متخصصی است که بر پایه‌ نیازهای بازار، در محیطی دانش‌محور و دوستانه، به دنبال ارائه‌ بهترین راهکارها، محصولات و خدمات به مشتریان هستند.
مسئولیت های اجتماعی :
همکاران سیستم شرکتی بزرگ و تأثیرگذار در فضای نرم‌افزار ایران است. باور دارند نسبت به منابعی که جامعه در اختیار انها قرار داده است، مسئولند. از این رو اعضای خانواده همکاران سیستم، همواره تلاش می‌کنیم با فعالیت‌هایی کوچک اما مؤثر گامی برداشته و نسبت به مردم و جامعه‌ی خود ادای دین کنند.
شرکت های زیر مجموعه :
همکاران سیستم ?? شرکت زیرمجموعه دارد که شامل ?? شرکت منطقه‌ای، ?? شرکت تحت لیسانس و ? شرکت تخصصی است. این شرکت‌ها حوزه فعالیت همکاران سیستم را همگام با فناوری روز توسعه داده و سراسر کشور را زیر پوشش محصولات و خدمات انها قرار می‌دهند.
شرکت‌های منطقه‌ای که با نام اختصاری “پناه” شناخته می‌شوند، مسئولیت بازاریابی، فروش، نصب و راه‌اندازی، پشتیبانی و آموزش نرم‌افزارهای همکاران سیستم را در تهران و شهرستان‌ها بر عهده دارند. 4 پناه تهران به صورت تخصصی و صنعت محور فعالیت می‌کنند و 21 پناه استانی محصولات و خدمات همکاران سیستم را به مشتریان در سراسر کشور ارائه می‌کنند.
شرکت‌های تحت لیسانس همکاران سیستم شرکای تجاری انها هستند که کار فروش، استقرار و پیاده سازی محصولات همکاران سیستم را در تهران بر اساس استانداردهای کیفی شرکت انجام می‌دهند. این شرکت‌ها توسط متخصصان با تجربه و با سابقه‌‌ی همکاران سیستم تأسیس شده‌اند و مجموعه‌ای از نیروهای انسانی ماهر در زمینه‌ی فروش و استقرار سیستم‌های نرم‌افزاری را در خود جای داده‌اند.
شرکت‌های تخصصی با فعالیت‌های خود در حوزه‌های مختلف، همکاران سیستم را در ارائه بهترین محصولات و خدمات بر اساس تازه‌ترین فناوری‌ها یاری می‌کنند.
شرکت های خریداری کننده نرم افزارهای همکاران سیستم
شرکت‌هایی که محصولات مرتبط با سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک را از شرکت همکاران سیستم در سطح شهر تهران خریداری می کنند، در حوزه تولیدی ، خدماتی و تولیدی- خدماتی فعالیت می کنند. هدف انها در استفاده از این سیستم ها ، بهبود وضعیت سازمان در رقابت با سازمان های دیگر و کاهش بار اداری شرکت است.
مقدمه
پدیده فناوری اطلاعات، حقیقتاً واقعهای برای قرن تلقی میشود چرا که تقریباً در تمام ابعاد زندگی بشر به نوعی حضور یافته و ایفای نقش مینماید. اینکه این مقوله تا این اندازه رشد یافته و اثر گذار شده است به طبیعت و گستردگی و ارتباط آن با علوم و مفاهیم مختلف مربوط میشود. در حوزه منابع انسانی نیز نقش فناوری اطلاعات اگر بیشتر از این نقش در سایر زمینهها نباشد، کمتر نیست زیرا حوزه منابع انسانی نیز چون پدیده فناوری اطلاعات گسترهای وسیع داشته و ضمن جمع آمدن با ابزاری چون فناوری اطلاعات، اثر بخشی و تاثیر گذاری خود را تا حد نسبتاً قابل توجهی بالا برده است.


پاسخ دهید