مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (722)

سایت منبع شکل 6-4 مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی تحقیق (معناداری ضرایب)106جدول 9-4 شاخص های برازش مدل106جدول 10-4 ضرایب مسیر، آماره ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: تصویر کلی گردشگران)107جدول12-4 ضرایب مسیر، آماره ی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق b (710)

سایت منبع گفتار دوم:پیشینه علامت تجاری انسانهای اولیه از علائم برای نشان دادن مالکیت بر حیوانات روی بدن آنها را داغ می‌گذاشتند که در غارها بیش از 5000 هزار نقاشی و سمبل‌های از آنها نیز Read more…

By 92, ago